söndag 28 mars 2010

Nästa investering?

Under mars gjordes en webbaserad undersökning på denna blogg. Det handlade om att svara på vilken sektor det är mest intressant att investera inom.

Frågan löd: I vilken sektor kommer Du att göra nästa investering?

Uppdelning av sektorer följer den uppdelning i index som Stockholm OMX har utarbetat. Totalt svarade 54 på enkäten. Statistiskt sett är detta för få för att dra några långtgående slutsatser.

Det som sticker ut är att Energi verkar för tillfället vara ett intressant område. Material och Telekom verkar vara minst intressant. Att Energi är intressant kan kanske vara möjligt att förklara med att tillväxten i utvecklingsländerna kommer att öka efterfrågan inom energisektorn men att Material och Telekom är mindre intressanta är knepigare att förklara. Här ligger fältet öppet för synpunkter.

fredag 26 mars 2010

Aktiespararna

Aktiespararnas lokalförening hade igår aktieträff i Falun. Bilsäkerhetsföretaget Autoliv presenterades av dess kommunikationsdirektör. Dessutom fanns Grant Thornton på plats för att diskutera hur man läser årsredovisningar.

Autoliv beskrev strategin som man haft för att hantera finanskrisen. Genom bolaget inriktning mot bilindustrin, har man varit starkt påverkad av krisen. När krisen var ett faktum minskade man personalstyrkan från 43 000 till 33 000. Nu har personalen ökats till 35 000, vilket skall räcka vid full produktion. Man har också ökad andel inhyrd personal från tidigare 10 % av personalstyrkan till nuvarande 20 %.

Marknadsandelen för Autoliv uppskattas till 35 % vilket man säger sig vara nöjd med. Man har en uttalad strategi att bedriva produktionen nära kunden, vilket innebär fler fabriker men fördelen är snabbare leveranser.

Mycket av den nuvarande produktutvecklingen är inriktad på att öka säkerheten hos mindre bilar, t.ex. aktiva bilbältesspännare och aktiva stålstrukturer. Andra intressanta områden som presenterades är radarsystem för att förhindra kollisioner och temperaturkameror, Night Vision system som detekterar t.ex. fotgängare.

Som helhet förstärktes min tidigare positiva uppfattning om Autoliv.

Grant Thornton hade troligen missuppfattat dagens ämne. Efter en inledande presentation av bolagets revisors verksamhet gick man över till en generell beskrivning av utformning av årsredovisningar. Detta är troligen mest intressant för revisornördar. En aktienörd däremot har sällan tid att läsa årsredovisningar på det sättet, utan vill ha information om det som är mest väsentligt i årsredovisningen. D.v.s. vad ska man leta efter och hur ska man värdera resultaten.

onsdag 24 mars 2010

Konjunkturläget Mars

Konjunkturinstitutet publicerar idag barometerindikatorn för mars. Som vanligt ger man en sammanfattande mått för stämningsläget inom industri och för hushållen. Dessutom publicerar man, var för sig, separata indikatorer för olika delar av industrin samt hushållen.
Den sammanfattande indikatorn ger för mars ett värde på 107.0, vilket är ungefär samma som för februari. Det innebär att stämningsläget är ungefär oförändrat. Ett värde mellan 100 – 110 anses indikera att synen på det ekonomiska läget i Sverige är gott.

För tillverkningsindustrin har ordertillväxten varit god. I synnerhet har efterfrågan ökat för exportindustrin. Trots en god ökning av efterfrågan är orderläget inom industrin svagare än normalt. För de kommande månaderna räknar man med en ökad produktionstillväxt.

Byggindustrin rapporterar i stort sett oförändrad byggande den senaste månaden. Orderläget är mycket svagare än normalt och två tredjedelar av företagen är missnöjda. Optimismen om de närmaste månaderna har dock ökat och man räknar med att det kommer ett ökat byggande inom de närmaste månaderna.

För detaljhandeln tycks tillväxten vara något lägre än tidigare. Framför allt gäller det livsmedelshandeln och sällanköpsvaror. Konfidensindikatorn har totalt sett minskat något men indikerar ändå att branschen är starkare än normalt. För de närmaste månaderna räknar med att sysselsättningen kommer att öka.

Privata tjänstenäringar rapporterar en fortsatt ökning av efterfrågan men bilden är beroende av bransch. Resebyråer och datakonsulter rapporterar en ökning av efterfrågan. För de närmaste månaderna räknar man också med ökad efterfrågan inom dessa branscher.

Totalt steg indikatorn för hushållen under mars. Det skiljer sig dock på synen på den egna ekonomin och synen på svenska ekonomin i stort. För den egna ekonomin är synen ungefär oförändrad. Det som sticker ut är att fler hushåll har blivit mer positivt inställda till köp av kapitalvaror och renovering av den egna bostaden. Vad det gäller Sveriges ekonomi, är synen fortfarande optimistisk och man förväntar sig en minskande arbetslöshet för en kommande 12-månadersperiod.

Intressant är att hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan ska öka mer jämfört med föregående månad. På ett års sikt räknar man att den rörliga bostadsräntan kommer att ligga på 2.8 % och på två års sikt är ränteförväntningarna 3.6 %.

Som vanligt vid statistiska undersökningar bör man fundera kring hur pass trovärdiga är siffrorna. Vad jag frågar efter är ett mått på felmarginaler i barometerindikatorn. Konjunkturinstitutet redovisar den bakomvarande metoden för att beräkna indikatorerna men var är felmarginalerna?

fredag 19 mars 2010

Uppköp Läkemedel

Under torsdagen meddelade Teva Pharmaceutical Industries att man köper det privatägda tyska läkemedelsföretaget Ratiopharm. Bägge bolagen tillverkar generiska läkemedel, vilket är läkemedel där original patentet har gått ut och det är fritt för andra företag att ta upp tillverkning. Då man slipper mycket av forsknings och utvecklingskostnaderna, vilket gör att den generiska varianten kan säljas till ett lägre pris. Inom den framtida sjukvården kommer detta att bli ett viktigt inslag.

Ratiopharm är ett av Europas ledande företag inom generiska läkemedel. Omsättningen för 2008 motsvaras av 19 miljarder SEK och antalet anställda är cirka 5 600. Med Ratiopharm kommer Teva att bli marknadsledande inom generiska läkemedel med en total omsättning på 160 miljarder SEK och cirka 40 000 anställda.

Genom ett auktionsförfarande betalar Teva 35 miljarder SEK för Ratiopharm. Vid budgivningen deltog även Pfizer och ett par andra bolag. Priset motsvarar cirka 12 gånger EBITDA, vilket är något mindre än normalt inom bioteknik/läkemedel för de senaste fem åren (normalt 14 – 15 gånger EBITDA Financial Times).

Sedan tidigare har Teva en stark marknadsposition i USA och Asien. Med köpet av Ratiopharm blir man även starka i Europa och Kanada. Även produktmässigt är köpet ett komplement till Teva’s tidigare sortimentet.

Genom köpet av Ratiopharm ökar den sammanlagda omsättningen med cirka 15%, vilket kan tyckas vara modest. Men för Teva bör den framtida potentialen ligga i att komma in på nya marknader där Ratiopharm är starka och därmed öka omsättningen.

Teva som handlas på Nasdaq börsen och steg under dagen med cirka 3.4% till $62, vilket innebär att marknaden bedömer affären som positiv för bolaget. Det känns intressant att öka i aktien vid nästa köptillfälle.

tisdag 16 mars 2010

Mikrolån

Inspirerad av min son Jacob och bloggaren Ekonomikoll ekonomikoll.blogspot.com/ har jag engagerat mig i mikrolån. Det handlar om mindre lån som är till för att stödja verksamheter i utvecklingsländer. Mikrolån fick stor publicitet när Nobels Fredspris, år 2006 gavs till Muhammad Yunus och Grameen Bank i Bangladesh.

Man kan läsa mer om Muhammad Yunus på Wikipedia:
Muhammad Yunus lånar ut pengar till fattiga i syfte att ge dessa möjligheter att skaffa ett arbete och därmed kunna försörja sig själva och sina familjer. Muhammad Yunus var professor i nationalekonomi, där han utvecklat begreppet mikrokrediter. Lånen ges till företagare för fattiga för att kvalificera sig för traditionella banklån. Yunus är också grundare av Grameen Bank.”

Vill man engagera sig inom mikrolån går man lämpligast in på Kiva’s hemsida www.kiva.org/. Där kan se vilka aktuella projekt som är på gång. Det går att söka på världsdelar eller olika sektorer så får man en uppfattning vad som är på gång.

Tycker man denna form av projektstöd är intressant, så registrerar man sig på Kiva’s hemsida. Överföring av pengar sker via PayPal och är mycket enkelt. Det är bara att följa instruktionerna

För närvarande bidrar jag med $100 fördelade på fyra projekt inom tillverkning av sportkläder, försäljning av palmolja, motorcykel transport och frisörsalong.

onsdag 10 mars 2010

Betsson AB

Betsson AB uppvisar en intressant tillväxt för de senaste fem åren. Försäljningen har vuxit från 203 miljoner kr till 1300 miljoner kr. Under motsvarande tid har nettovinsten nästan fördubblats. För 2009 föreslår man höjning av utdelningen från 5.10 kr/aktie (2008) till 9.00 kr/aktie.

Baserat på föregående års vinst beräknas P/E-talet för närvarande till 15.9. Om man jämför med andra tillväxtföretag, t.ex. H&M som har ett P/E tal på 22.9, är Betsson fortfarande försiktigt värderat.

Naturligtvis finns det risker med Betsson. Spel regleras genom lag och kan genom nationella beslut ändras. T.ex. Turkiet och Norge har en lag mot internetspel. Företaget påverkas också av säsongsvariationer och konjunktursvängningar.

Tekniskt sett ser aktien intressant ut. Aktien har fallit tillbaka till strax under en stigande trendkanal. RSI visar att aktien varit översåld men köpintresset är under stigande. Indexet MACD har bottnat med negativa värden och är troligen på väg upp. Det ser onekligen intressant ut för att bli ett köpläge.

söndag 7 mars 2010

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsens OMX 30 har sedan december rört sig sidleds i intervallet 930 – 980. Att den kraftiga kursutveckling som skett under 2009 skulle stanna av eller rent av att gå ner var i viss mån väntat. Så här långt har börsen följt ett typiskt mönster efter en lågkonjunktur.

Det finns flera orsaker till att börsens utveckling ser ut som den gör:
  1. Väntan på förbättrad vinstutveckling för företagen. Rapporterna för 4:e kvartalet är avklarade och resultatet blev ok. Besparingar bidrog mycket till den förbättrade vinstutvecklingen.
  2. Osäkerhet kring utvecklingen av reporäntan. Här har Riksbanken tidigare indikerat en höjning under hösten men nu räknar man med att höjningen kommer till sommaren eller början av hösten.
  3. Oron för utvecklingen i Grekland och viss mån Spanien och Portugal. Här har Grekland visat upp en plan för att komma tillrätta med budgetunderskottet. Därefter har man skapat 10-åriga statsobligationer som fick god efterfrågan.
  4. Läget i USA har varit pressat. Här blev BNP för 2009 avsevärt mycket bättre än förväntat men det ekonomiska läget har tryckts ned av hög arbetslöshet. Dock kom glädjesiffror i fredags som visar att arbetslösheten håller på att bromsa in.
  5. Den ekonomiska åtstramningen i Kina har också gjort sitt till att dämpa börsen. Kinas centralbank höjde bankernas reservkrav vilket syftar till att hålla nere utlåningen.

Allt detta är känt och borde vara inkluderat i börsen totalt sett. Det som fortsatt kan hålla tillbaka börsens fortsatta utveckling uppåt är om några ytterligare negativa faktorer kommer upp, t.ex. fördjupade problem i Mellersta Östern.

Rent tekniskt har OMX 30 brutit igenom det övre motståndet i konsolideringskanalen med 2 %. Det kan anses vara en aning litet för att tala om genombrott. MACD och RSI är klart stigande som indikerar en trendändring från konsolidering till stigande i OMX 30. Dessutom kommer MACD från negativa värden. Den närmaste tiden kommer att bli intressant för den fortsatta utvecklingen.

måndag 1 mars 2010

Förändringar i portföljen

Under februari gjorde jag några förändringar i aktieportföljen. Tanken var att minska exponeringen mot banksektorn och öka inom hälsovård och daglivaror.

Vid minskningen inom banksektorn stod valet mellan att sälja DnB Nor eller Swedbank. Troligen har Swedbank bäst potential att utvecklas positivt, därför såldes innehavet i DnB Nor.

Inom Dagligvaror köpte jag AarhusKarlshamn och Carlsberg. Kurserna för båda aktierna har tidigare utvecklats bra men jag tror det finns mer att ge. Dessutom gillar jag det de producerar. Båda företagen har som målsättning att öka försäljningen de kommande åren.

Inom hälsovård investerade jag i Meda och Teva Pharmaeutical Industries. Meda har lyckats bra med sin marknadsföring av olika läkemedel och 2010 ser ut att forsätta med ökad försäljning. Aktien har också utvecklas bra och sannolikheten är god för en fortsatt positiv utveckling.

Teva Pharmaceutical Industries tillverkar generiska läkemedel, dvs läkemedel där ett patent gått ut och det där är möjligt för andra företag att ta över tillverkningen. Generiska läkemedel ger samma effekt som originalet men till en lägre kostnad. Företaget har en stabil försäljning och vinst. Lyckas det bli någon form av sjukvårdsreform i USA ligger företaget bra till.