onsdag 24 mars 2010

Konjunkturläget Mars

Konjunkturinstitutet publicerar idag barometerindikatorn för mars. Som vanligt ger man en sammanfattande mått för stämningsläget inom industri och för hushållen. Dessutom publicerar man, var för sig, separata indikatorer för olika delar av industrin samt hushållen.
Den sammanfattande indikatorn ger för mars ett värde på 107.0, vilket är ungefär samma som för februari. Det innebär att stämningsläget är ungefär oförändrat. Ett värde mellan 100 – 110 anses indikera att synen på det ekonomiska läget i Sverige är gott.

För tillverkningsindustrin har ordertillväxten varit god. I synnerhet har efterfrågan ökat för exportindustrin. Trots en god ökning av efterfrågan är orderläget inom industrin svagare än normalt. För de kommande månaderna räknar man med en ökad produktionstillväxt.

Byggindustrin rapporterar i stort sett oförändrad byggande den senaste månaden. Orderläget är mycket svagare än normalt och två tredjedelar av företagen är missnöjda. Optimismen om de närmaste månaderna har dock ökat och man räknar med att det kommer ett ökat byggande inom de närmaste månaderna.

För detaljhandeln tycks tillväxten vara något lägre än tidigare. Framför allt gäller det livsmedelshandeln och sällanköpsvaror. Konfidensindikatorn har totalt sett minskat något men indikerar ändå att branschen är starkare än normalt. För de närmaste månaderna räknar med att sysselsättningen kommer att öka.

Privata tjänstenäringar rapporterar en fortsatt ökning av efterfrågan men bilden är beroende av bransch. Resebyråer och datakonsulter rapporterar en ökning av efterfrågan. För de närmaste månaderna räknar man också med ökad efterfrågan inom dessa branscher.

Totalt steg indikatorn för hushållen under mars. Det skiljer sig dock på synen på den egna ekonomin och synen på svenska ekonomin i stort. För den egna ekonomin är synen ungefär oförändrad. Det som sticker ut är att fler hushåll har blivit mer positivt inställda till köp av kapitalvaror och renovering av den egna bostaden. Vad det gäller Sveriges ekonomi, är synen fortfarande optimistisk och man förväntar sig en minskande arbetslöshet för en kommande 12-månadersperiod.

Intressant är att hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan ska öka mer jämfört med föregående månad. På ett års sikt räknar man att den rörliga bostadsräntan kommer att ligga på 2.8 % och på två års sikt är ränteförväntningarna 3.6 %.

Som vanligt vid statistiska undersökningar bör man fundera kring hur pass trovärdiga är siffrorna. Vad jag frågar efter är ett mått på felmarginaler i barometerindikatorn. Konjunkturinstitutet redovisar den bakomvarande metoden för att beräkna indikatorerna men var är felmarginalerna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar