måndag 28 juni 2010

Semester

Under föregående vecka hade jag en webfråga angående hur många semesterveckor som man planerar för i sommar. Totalt svarade 22 personer på frågan vilket är för få för att dra några statistiska slutsatser men resultatet ges av diagrammet nedan. Vad man kan se är att relativt många planerar för 4 - 5 veckors semester men en vecka förekommer också.

Klicka på bilden för större storlek.


På denna blogg har jag lagt till en ny flik som ligger upp till vänster, Länkar, där allehanda länkar kommer att samlas.

måndag 21 juni 2010

Semestertider

Semestertider är på gång. Fram till mitten av augusti kommer inläggen på bloggen att bli mer sporadiska. Jag återvänder till bonnapöjka mellan Vänern och Vättern, där mitt gamla torp kräver sitt underhåll. I sommar blir det mest målning inomhus. Skogen ska också ha tillsyn.

Hoppas kunna få en skymt av ugglorna som hoar under kvällen. Under senare delen på sommaren brukar det vara möjligt att locka fram råbocken genom att med en torr gren slå mot en hård trästam.

Jag är intresserad av hur många veckor ledighet Du planerar för i sommar. Svara gärna i undersökningen i spalten till höger.

söndag 20 juni 2010

Problemdrabbade Företag

Har under några kvällar läst boken Mina Bästa Investeringar av Peter Lynch. Boken är definitivt läsvärd. Den är dessutom underhållande med många exempel om investeringar i aktier. Boken avslutas med en sammanfattning av Peter Lynch’s viktigaste erfarenheter som investerare under två årtionden.

Från början hade jag inte tänkt kommentera boken men i slutet av boken tar Lynch upp investeringar i problemdrabbade företag inom infrastruktur. Han kommer in på flera dylika exempel där det finns goda möjliga till lönsamma investeringar. Ett exempel på problemdrabbade företag är katastrofen på Three Mile Island, kärnkraftverket som drabbades av den beryktade olyckan.

Peter Lynch hänvisar i boken till en undersökning som gjorts av tre analytiker från NatWest Invest Banking Group. Dessa har undersökt ett antal problemdrabbade företag inom infrastruktur. Som ett resultat delar man in utvecklingen för problemdrabbade företag i fyra stadier:

  1. I första stadiet slår olyckan till. Företaget drabbas av plötslig vinstnedgång. Aktien går ned kraftigt och förlorar mellan 40 – 80 % av sitt värde på ett år eller två år.
  2. Under andra stadiet försöker företaget att hantera krisen genom att skära ned kapitalkostnaderna och minska på utgifterna. Utdelningen minskas eller avskaffas helt. Företaget ser ut att kunna överleva men det avspeglas inte in i aktiekursen
  3. Under tredje fasen börjar företaget att klara sig på de intäkter som genereras. Risken för nedläggning har försvunnit men företaget lämnar fortfarande ingen utdelning.
  4. Under fjärde stadiet börjar företaget åter genererar vinst och aktieägarna får utdelning på sina aktier. Aktien noteras nu till det bokförda värdet.

Slutsatsen vid investering i problemdrabbade företag inom infrastruktur är att köpa när utdelningen avskaffas och sälja när den återinförs. Dessutom kan man dra slutsatsen att förloppet är relativt långsamt så man behöver inte handla i någon panik vid dessa investeringar.

Frågan man ställer sig är om resonemanget kan tillämpas på oljeolyckan som drabbat BP i Mexikanska Golfen. Olyckans omfattning är ännu oklar. Troligen läcker det ut 100 000 fat/dag vilket är nästan dubbelt så mycket BP uppger idag. Av detta tas enbart en 20 % om hand.

BP är fortfarande ett solvent företag men fortsätter problemen går det inte att bortse från att BP kan komma att liknas med ett problemdrabbat företag.

onsdag 16 juni 2010

OMX 30

Under 2009 uppvisade börsen en smått fantastisk uppgång på dryga 40 %. Under 2010 har utvecklingen varit betydligt slagigare. Uppgången under mars och april bröts abrupt under maj mest beroende på knackiga statsfinanser i de sydeuropiska länderna. Under juni har börsen åter tagit fart och RSI närmar sig överköpta nivåer som framgår av diagrammet nedan.

Frågan man ställer sig är om börsen fortsätter att stiga eller kommer att åter vända ned. Att RSI för OMX30 närmar sig överköpta nivåer skulle kunna tyda på att en rekyl nedåt är nära förestående. Tittar man på MACD är detta index på väg upp och har ännu inte nått så höga nivåer.

Klicka på bilden för större storlekLäget för OMX30 står lite och väger mellan fortsatt uppgång och rekyl nedåt. Om inget exceptionellt nytt kommer upp på börshimlen, tror jag att två faktorer kommer att vara avgörande för den fortsatta utvecklingen.

Den första faktorn är företagens rapporter efter 2:a kvartalet som kommer i juli. Lever företagen upp till de förväntande vinsterna, ser fortsättningen ljus ut på medellång sikt. Vad som händer på lite längre sikt är knepigare att prediktera. Det är naturligtvis alltid svårare att prediktera när tidshorisonten ökar men effekterna av de diskuterade budgetåtstramningarna i Europa är mycket osäkra och kan komma att påverka efterfrågan på företagens produkter och tjänster. Speciellt de företag som har sin största marknad i Europa.

Den andra faktorn är hur snabbt styrräntan kommer att höjas. Tidigare diskuterades att höjningen kommer efter sommaren men i och med de statliga budgetsaneringarna kan räntehöjningen komma senare än planerat. Kanske någon gång sent under hösten eller slutet av året.

Kommer båda faktorerna in positivt, dvs. bra kvartalsrapporter och senareläggning av räntehöjningen finns mycket goda förutsättningar för att börsen kommer att stiga rejält. Kommer enbart en av faktorerna ge positivt utfall är förutsättningarna för en fortsatt sidleds rörelse stora. Det tredje alternativet med att företagen inte lever upp till vinstförväntningarna och en snar räntehöjning är sannolikheten stor för en nedgång.

tisdag 15 juni 2010

Betsson

Betsson är ett företag som arbetar med spel via internet. Företaget har ett brett utbud av spel: från casino och poker till vadslagning genom odds på olika sportevenemang. Företagets största intäkter kom under 2009 från Norden (54 %) följt av Europa utanför EU (33 %). Figuren nedan visar fördelningen av intäkter per region för 2009.

Klicka på bilden för större figur


Under den senaste 5-års perioden har intäkterna haft en stabil uppgång. Även vinst efter skatt har ökat under fyra av de senaste fem åren. Figuren nedan visar utvecklingen av intäkter och vinst efter skatt för åren 2005 – 2009. Under 2009 uppgick intäkterna till 1 300 miljoner kronor och vinsten efter skatt blev drygt 300 miljoner. Vinst efter skatt var således cirka 23 %.

Klicka på bilden för större figur


Under den senaste fem åren har Betsson delat ut två företag till aktieägarna. År 2006 delades Cherryföretagen ut till aktieägarna. Mot 10 aktier i Betsson erhölls en aktie i Cherryföretagen. Idag står Cherryföretagen i cirka 25 kronor per aktie. År 2007 delades Net Entertainment ut. För en aktie i Betsson erhölls en aktie i Net Entertainment. Idag står Net Entertainment i cirka 72 kronor.

I år var man tvungen att flytta årsstämman från den 6 maj till den 3 juni. Orsaken var att man missat att annonsera i Post- och Inrikestidningar. Denna tidning som är en relik från Televerkets tid borde läggas ned. Personligen tycker jag att det borde räcka med att annonsera i någon av de större dagstidningarna och på företagets hemsida.

Vid årsstämman tog man några beslut som sticker ut lite extra som säger att:

- Styrelsen får fatta beslut om att köpa egna aktier i Betsson, vilka får användas som likvid vid förvärv av andra företag.

- Styrelsen får fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier motsvarande maximal utspädning på 10 %. Anledningen till en sådan emission är att öka företagets finansiella flexibilitet vid eventuella förvärv av andra företag.

Utifrån dessa beslut finns goda förutsättningar för Betsson att växa ytterligare det kommande året, genom både förvärv och organisk expansion. Dessutom får Betsson anses som en förmånlig aktie att äga då utdelningen är god. Den senaste utdelningen hamnar på 9 kronor per aktie, dvs. cirka 9 % med dagens aktiekurs. Den kommande utdelningen kommer jag att återinvestera i Betsson då aktien för närvarande är nedtryckt med cirka 10 %.

Att investera i spelbolag har naturligtvis sina specifika risker. En av dessa är att länder har olika lagliga förutsättningar för spel genom utländska företag. T.ex. i sommar förbjuder Norge spel via utländska företag.

Inför fotbolls VM har jag spelat med Tyskland som slutlig vinnare. Svenskaspel gav ett odds på 14, vi får se hur det går.


söndag 6 juni 2010

ABB

ABB har en verksamhet som är indelat i fem divisioner: Power Product, Power Systems, Automation Products, Process Automation och Robotics. En sammanställning för 2009 av intäkterna och EBIT för respektive division visas i figuren nedan.

Power products och Automation Products är de två största divisionerna med intäkter på 11 239 och 8 930 miljoner dollar. EBIT för dessa divisioner var 1 969 respektive 1 330 miljoner dollar. Robotics är den minsta divisionen med EBIT – 296 miljoner dollar.

Under 2009 uppgick de totala intäkterna till 32 miljarder dollar och EBIT blev drygt 4 miljarder dollar. EBIT motsvaras av 13 % av intäkterna, vilket får anses vara hyfsat bra.

Klicka på bilden för större storlek


Orderstocken var i slutet på 2009 cirka 25 miljarder dollar där tillväxtmarknaderna stod för första gången för mer än 50 %. Noterbart är att efter 1:a kvartalet 2010 minskade orderingången p.g.a. en svag efterfrågan framför allt inom infrastuktur anläggningar för kraftöverföring. Möjligen kan det förklaras med att av dessa produkter och system generellt sett ligger sent i konjunkturcykeln.

För framtiden ser ABB tre utvecklingstrender som är drivande för företagets utveckling:

  1. Minskat utsläpp av växthusgaser kräver större energieffektivitet och utveckling av förnybara energikällor.
  2. Tillväxtländer kommer att fortsätta att växa i högre takt än mogna ekonomier.

  3. Hårdare global konkurrens i de flesta industrisektorer kombinerat med förväntade prishöjningar för energi och råmaterial driver industrier att effektivisera sin energianvändning och sina processer.

Dessa tre trender kommer att kräva produkter och system inom Power och Automation. Robotics känns mer tveksamt och företaget borde fundera på var divisionen i framtiden bör höra hemma. En försäljning till ett företag som även satsar på systemlösningar inom Robotics borde vara en realistisk utveckling.

Balansräkningen för 2009 visar att likvida medel är 7 miljarder dollar och eget kapital är cirka 14 miljarder dollar. Med denna starka kassa finns det stora möjligheter att genom förvärv stärka sin marknadsposition och öka intäkterna.

I början av maj förvärvades det amerikanska bolaget Ventyx för en miljard dollar. Företaget är ledande leverantör av programvaror och IT lösningar. ABB kommer med Ventyx att bilda en ny enhet för tillämpningar inom energistyrning. I början av juni tillkännagavs att ABB förvärvar det amerikanska företaget K-Tek. Denna verksamhet kommer att ingå i divisionen Process Automation. Genom dessa två har enbart en mindre del av kassan använts. Fler förvärv lär komma.

Tittar vi på aktiekursen har den under 2010 legat i intervallet 130 – 160 kr, se figuren nedan. Aktien sjönk kraftigt i samband rapporten för 1.a kvartalet 2010. Diagrammet visar också att aktien har varit kraftigt översåld genom att RSI var nere på 20 och vände. MACD korsade glidande medelvärdet i slutet av maj, den blå kurvan (MACD) korsade den röda (glidande medelvärdet). Det ger en potentiell köpsignal.


Klicka på bilden för större storlek.

Sammantaget bör ABB vara en aktie för den långsiktige. Företaget har tydligt identifierat flera områden där marknaden kommer att växa och man är också starkt närvarande i tillväxtländerna. Efter det senaste kursfallet kan man också identifiera ett tillfälle för köp.