onsdag 1 september 2010

BNP utveckling

BNP är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten för ett land under en definierad tidsperiod. Vanligen använder man ett år som tidsperiod för att beräkna ett lands BNP. Nationalekonomerna definierar BNP som:

BNP = Konsumtion + Investeringar + (Export – Import)

Med konsumtion menas slutlig förbrukning av varor och tjänster. Det gäller de utgifter hushållen har för egen konsumtion av alla typer av varor och tjänster. Dessutom tillkommer de kostnader för tjänster som producerats inom den offentliga sektorn som skola, vård och omsorg m.m.

Investeringar omfattar sådant som vi lägger på lager för senare konsumtion (lageruppbyggnad) och investeringar i framtida produktion (byggnader, maskiner m.m.). Det kan noteras att investeringar omfattar enbart materiella investeringar. Investeringar t.ex. i utbildning och forskning räknas i detta sammanhang inte som investeringar utan faller inom ramen för konsumtion.

En del av produktionen går till export som konsumeras av omvärlden som är en del av den samlade produktionen och adderas till konsumtionen och investeringar. Importen är per definition producerad utanför landet och subtraheras därför för att erhålla det slutliga värdet på landets BNP.

BNP är ett konstruerat begrepp för att ge en bild av ett lands samlade produktion av varor och tjänster. Det är förenat med några svagheter, t.ex. hemarbete och svartjobb inkluderas inte men är en del av den samlade konsumtionen. Det finns också svårigheter vid värdering av olika produkter och tjänster, t.ex. vård, skola och omsorg som till stor del inte säljs enligt marknadsmässiga villkor.
Trots vissa brister i måttet BNP, är det ett vedertaget begrepp för att beskriva ett lands ekonomiska aktivitet. Det är intressant att jämföra länders eller större regioners ekonomiska verksamhet.

Utifrån enskilda länders BNP har den sammanlagda BNP för följande kontinenter summerats: Nordamerika, Sydamerika, Europa (inkl Ryssland), Mellanöstern, Australien/Oceanien, Asien och Afrika.

I figuren nedan visar de blå staplarna BNP för 2009. Till dessa staplar adderas predikterad ökningen av BNP för åren 2010 och 2011. Data kommer från IMF (http://www.img.org/). Inte helt oväntat är BNP störst för Nordamerika, Europa och Asien. Intressant är dock att Europa visar på minst tillväxt för de två kommande åren.

Klicka på bilden för större storlek

Studerar vi enbart den kommande ökningen av BNP för de två kommande åren, är ökningen i Million USD störst i Asien, följt av Nordamerika och Europa. Fortsätter denna utveckling även efter den kommande tvåårsperiod, så kommer Asien med tiden att bli den ekonomiskt starkaste kontinenten. Se figuren nedan.

Klicka på bilden för större storlek

Man kan också använda BNP för att studera inverkan på tillväxten givet att BNP minskar med två procentenheter relativt prognosen för några av de länder som för tillfället indikerar tecken på inbromsning eller nedgång. Detta kan liknas med en form av stresstest av världsekonomin. Jag har simulera tre fall för denna studie.

För det första att tillväxten blir två procentenheter lägre i USA än prognostiserat för de två kommande åren.
Se figuren nedan.

Klicka på bilden för större storlekFör det andra görs samma simulering med minskning av två procentenheter för Kina än prognosen. Se figuren nedan.

Klicka på bilden för större storlek

För det tredje fallet minskas BNP med två procentenheter för Ryssland för de två kommande åren jämfört med prognosen. Se figuren nedan.Notera att simuleringen för de tre fallen baseras på att BNP minskas för ett land i taget. Detta för att studera inverkan av respektive land på världens samlade ökning av BNP.

Av de tre figurerna ovan ser vi att minskningen av världens samlade BNP blir störst då USA’s BNP minskas. Minst känslig är världsekonomin för minskning av Rysslands BNP.

Den gamla sanningen gäller tydligen fortfarande att världsekonomin är mycket beroende hur ekonomin utvecklas i USA. En dubbel-dip i USA kommer troligen kraftigt att påverka världsekonomin. Därmed inte sagt att det kommer en dubbel-dip i USA.

1 kommentar:

  1. Hur kan BNP:n öka i alla världsdelar??(bild 1)

    SvaraRadera