fredag 10 september 2010

Nytt Aktiekonto 2

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om det förslag till nytt aktiekonto som Finansminister Mats Odell har diskuterat på DN’s debattsida. Förslaget kommer ursprungligen från Aktiespararna och går i korthet ut på att likna nuvarande kapitalförsäkring. Dvs istället för att betala 30 % i skatt på aktievinster och utdelningar skall en schablonskatt tas ut på kapitalinnehavet.

Fördelen med den nya typen av aktiekonto jämfört med kapitalförsäkringar skulle medföra en ökad transparans av aktieägandet. Man blir också direkt ägare till aktierna och man kan delta vid bolagens årsstämmor och göra sin röst hörd.

Inför kommande riksdagsval har jag skickat mail till samtliga nuvarande riksdagsledamöter för att ta reda hur man ställer sig till införande av ett skattekonto enligt den modell som Odell har diskuterat. I mailet frågade jag efter följande:

”Jag vill gärna veta hur du ställer dig till idéerna om en ny forn av aktiekonto under den kommande valperioden.” (Som inledning fanns motsvarande text som finns i mitt föregående inlägg om skattekonto.)

Följande antal riksdagsledamöter svarade fördelade på parti:
Moderaterna: 22 ledamöter
Kristdemokraterna: 2 ledamöter
Folkpartiet: 6 ledamöter
Centern: 7 ledamöter
Socialdemokraterna: 6 ledamöter
Miljöpartiet: 5 ledamöter
Vänstern: 1 ledamot

Samtliga individuella svar från riksdagsledamöterna som ingår i Alliansen (M+KD+FP+C) är positiva eller mycket positiva till förslaget. De säger sig också vilja stödja förslaget under en kommande mandatperiod.

Man hänvisar till ett dokument som "Alliansens Reformarbetsgrupp för Företagande", lett av Jöran Hägglund. Förslaget har inte kommit med i Alliansens valmanifest men alla Allianspartierna ställer sig bakom detta dokument. På sidan 26 i rapporten ”Ett Näringslivsklimat av Världsklass” finner man följande:

AKTIESPARKONTO

Alliansarbetsgruppen för entreprenörskap och hållbar tillväxt anser att det är viktigt att underlätta privatpersoners sparande och aktiva ägande i nya, växande företag. Även om institutionella sparandet i fonder även fortsatt kommer att fylla en viktig funktion, ser vi det som värdefullt med fler aktieägare av kött och blod och då krävs nya, enkla sparformer som gör att fler uppmuntras att vara aktiva och engagerade i framtidens företag.

Syftet med reformen är främst att underlätta för en enskild sparare att äga värdepapper direkt. Den nya sparandeformen gör det möjligt att köpa och sälja fonder, aktier och andra värdepapper utan vare sig direkta skattekonsekvenser eller behov av att deklarera transaktionerna. Spararen betalar i stället en låg, årlig schablonskatt baserad på tillgångarnas värde. Till stora delar påminner detta om kapitalförsäkringen, men med skillnaden att spararen får full rösträtt för sina aktier.

Att sparande på ett investeringskonto schablonbeskattas innebär tekniskt sett att en schablonintäkt ska beräknas på ett skatteunderlag. Skatteunderlaget utgörs av tillgångarnas värde vid årets ingång med tillägg för inbetalningar till kontot under året. Schablonintäkten ska tas upp i inkomstslaget kapital. Intäkten kan kvittas mot utgifter, t.ex. ränteutgifter, i det inkomstslaget.

Att sparandet schablonbeskattas innebär att ränta, utdelningar och avyttringar inte ska tas upp särskilt, utan sparandet beskattas med en schablonintäkt oberoende av eventuella vinster eller förluster. Vinster på tillgångar på investeringskontot gör alltså inte att skatten blir högre och förluster på sådan tillgångar får inte utnyttjas till att t.ex. kvitta mot andra vinster. Utgångspunkten för förslaget är att det är offentligfinansiellt neutralt.”

Miljöpartiets ledamöter har inte tagit ställning i frågan men samtliga som svarat på min enkät ställer sig positiva till införandet av ett Skattekonto.

Svaren från Socialdemokraterna visar på en splittrad inställning. Några avvaktar medan några är positiva men hänvisar till att partiet inte tagit ställning.

Samma sak säger det enda svar som kommer från Vänstern, man har inte tagit ställning.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Allianspartierna har arbetat med frågan och har en grund till ett gemensamt förslag som kan genomföras under kommande mandatperioden. Tar man också med de individuella riksdagssledamöterna positiva inställning är det sannolikt att förslaget kommer att genomföras. De Rödgröna hänvisar till att deras partier inte tagit ställning utan avvaktar. Därför känns det som ett mycket osäkert att de Rödgröna skulle genomföra reformen under kommande mandatperiod.

1 kommentar:

  1. Intressant att miljöpartiet är positiva till aktiekonto.

    SvaraRadera