torsdag 30 december 2010

Årets Summering

Så var det dags att summera utvecklingen av det gångna årets investeringar. Det är även intressant att jämföra med utvecklingen för 2009. Staplarna i figuren visar utvecklingen för 2009 och 2010. De blå staplarna representerar utvecklingen av mina investeringar medan de röda staplarna visar utvecklingen av indexet OMX 30 vid Stockholmsbörsen.

Klicka på bilden för större figur.Under 2010 steg OMX 30 med 21 %. Under motsvarande tid steg mina egna investeringar med 36 %. Mina investeringar hade den bästa utvecklingen under mars – april, september och december. Under maj och augusti förekom det dippar. Den goda utvecklingen för mina investeringar kan förklaras med min relativt stora exponering mot verkstadsindustrin och den finansiella sektorn.

Under 2009 steg OMX 30 med 44 % medan mina egna investeringar steg med 40 %. Under detta år lyckades jag inte slå index, vilket till en del förklaras med att jag var mycket defensiv under första halvåret. Jag var fortfarande osäker på hur framtiden skulle gestalta sig och vågade enbart till en del investera i aktier. Efter sommaren 2009 såg det ljusare ut och exponeringen mot aktier blev större.

Sammantaget är jag nöjd med både 2009 och 2010. Framför allt växer kammen vid betraktandet av resultatet från 2010.

Nu väntar ett nytt spännande år. En intressant fråga gäller utvecklingen i USA. Man brottas med hög arbetslöshet men kan konsumtionen åter komma igång i USA blir utvecklingen i landet i väster åter intressant.

torsdag 16 december 2010

Juluppehåll - New York

Bloggen kommer att ta juluppehåll. Tidig fredag morgon åker vi till New York och återvänder efter julen. Flygbiljetter och boende i New York är fixade sedan tidigare. Vi hyr en lägenhet som ligger på en tvärgata till Wall Street. Närmare finansens Mecka är svårt att bo, men några finansiella äventyr kommer det inte att bli.

Däremot kommer vi att insupa New Yorks julatmosfär och allt vad det innebär. Det blir en blandad kompott av musical, steakhouse, shopping och flanerande. Lite speciellt kommer ett besök på Amy Ruth’s i Harlem att bli. Det är en restaurang med anor från Alabama i sydstaterna. Deras Waffle Meny bestående av kyckling och våfflor ska vara speciell.

God Jul och Gott Nytt År
Dynamiska Finanser

söndag 12 december 2010

Knasigt Investeringssparkonto

Så har förslaget kommit om ett investeringssparkonto för att investera i aktier och fonder. Tanken var att förenkla för den enskilde spararen vad det gäller bl.a. skatter. Kontot skulle mer likna dagens kapitalförsäkring med en årlig låg skatt på det investerade kapitalet. I motsatts till kapitalförsäkringen skulle man med investeringssparkonto bli direkt ägare av sina investeringar, vid nuvarande  kapitalförsäkringen är det försäkringsbolaget som äger investeringarna.

Så hur ser förslaget ut? Den som vill läsa i detalj, kan ladda hem följande PDF fil från regeringskansliet.

Det som är mest intressant i förslaget är naturligtvis hur skatten ska beräknas. I förslaget utgår man från vad man kallar kapitalunderlaget (KU) som utgörs av summan av fyra delposter delat med fyra. De fyra delposterna föreslås vara:
 1. Tillgångar (T). Denna post beräknas som medelvärdet under ett år av tillgångarna vid början av varje kvartal.
 2. Inbetalningar (I). Denna post utgörs av summan av alla inbetalningar till kontot under året. Undantag görs för ränta på innestående kapital, utdelningar på tillgångar.
 3. Överföring av egna aktier och fonder till investeringskontot (ÖE). Detta handlar om aktier och fonder som man äger sedan tidigare och vill föra över till investeringskontot.
 4. Överföring från annans investeringskonto (ÖA). Det handlar om aktier och fonder som man för över från någon annans investeringskonto utan att de handlas på en reglerad marknad, t.ex. aktiebörs.

Den matematiskt intresserade kan nu formulera följande formel för beräkning av kapitalunderlaget (KU):

KU = (T + I + ÖE + ÖA)/4

För att beräkna skattesatsen (SS %) använder man sig av statslåneräntan (SR %) plus ett tillägg för överavkastning (ÖK % multiplicerat med 0.3).
SS = SR + ÖKx0.3

Följande exempel visar hur skattesatsen skulle beräknas för 2010 då statslåneräntan för närvarande är 2.84 %:

(2.84 + 0.75)x0.3 = 1.08 %

D.v.s. för 2010 skulle skattesatsen vara 1.08 %.

Skatten på investeringskontot bli den framräknade skattesatsen (SS %) multiplicerat med kapitalunderlaget (KU).

Blev det enkelt att beräkna skatten? Inte enligt mig. Som jag ser det är beräkning av kapitalunderlaget ett sammelsurium. Här tillkommer dessutom en extra krånglighet då alla insättningar av kapital ska beskattas. Belånar man sitt investeringskonto med t.ex. superlånet från Avanza, kommer varje köp av aktier eller fonder att beskattas då varje ökning av lånet kommer att räknas som tillförsel av kapital. Motsvarande minkninga va lånet vid försäljning påverkas inte. Detta är knasigt.

fredag 3 december 2010

Aktiespararna

Aktiespararna Falun/Borlänge hade igår ett kombinerat årsmöte och en presentation av NCC. Lokalavdelningen har för närvarande cirka 1000 medlemmar, vilket medlemsmässigt placerar sektionen på 16:e plats. Annorlunda uttryckt innebär det att 1 % av invånarna i Falun/Borlänge regionen är medlemmar i aktiespararna. Det kan tyckas få i förhållande till andelen som sparar i fonder eller aktier.

Presentationen av NCC hölls av bolagets IR-ansvarige Johan Bergman. Företaget hade under 2009 en omsättning på 52 miljarder och antalet anställda var 18 000. Under finanskrisen minskades antal anställda med 4 000 men kommer under den närmaste tiden att öka med 800.

NCC är verksamma i Norden och länder kring Östersjön, bl.a. St Petersburgsområdet och Tyskland. Bolaget marknadsandel av den Nordiska marknaden är 6 %. NCC och Skanska är de största bolagen inom Norden och har ungefär samma marknadsandelar vad det gäller väg och bygg. Det innebär att den Nordiska marknaden är uppdelad på många aktörer.

NCC’s verksamhet är uppdelad på fyra delområden:
 • Bygg och anläggning (60 %)
 • Kross, asfalt, beläggning och vägar (20 %)
 • Boendeutveckling (16 %)
 • Kommersiella fastigheter (4 %)

Bolagets finansiella mål är:
 • Avkastning på eget kapital efter skatt ska uppgå till minst 20 %.
 • Låneskulden ska aldrig vara högre än 1.5 gånger det egna kapitalet.
 • Utdelningen ska vara minst hälften av årets resultat efter skatt.

För 2011 ser bolaget följande marknadsutsikter:
 • Viss tillväxt inom byggsektorn.
 • Stabil marknad inom anläggningssektorn.
 • Ökad aktivitet inom krossverksamheten.
 • Minskad aktivitet inom kommersiella fastigheter.
 • Start av privata bostäder ökar.

Bolagets ägarstruktur domineras kraftigt av Nordstjernan (ägs av familjen Ax:son Johnson) med 23 % av kapitalet och 64 % av rösterna. Det kan noteras att Fredrik Lundberg i början av året sålde hela sitt innehav i NCC och placerade kapitalet i Skanska. Det kan diskuteras om det beror på att han betraktar Skanska som ett attraktivare bolag eller om det beror på att Industrivärden är storägare i Skanska. Lundberg har som bekant stora intressen i Industrivärden.

Läser man NCC’s årsredovisningen för 2009, är det förvånande att ledamöterna i koncernledningen har så små aktieposter i NCC. Innebär det att ledningen inte tror på bolaget eller finns det någon annan dominerande orsak?