söndag 31 januari 2010

Autoliv

Autoliv är ett företag som arbetar med säkerhetsutrustning för bilar. Man producerar säkerhetsbälten, krockkuddar och annan utrustning till bilindustrin. Företaget har ungefär en tredjedel av den totala världsmarknaden.

Under hösten 2009 har företaget förvärvat Delphi's verksamhet inom krockkuddar och säkerhetsbälten för Nordamerika, Europa och Asien. Genom förvärvet har man tagit ytterligare marknadsandelar och stärkt sin marknadsposition inom bilsäkerhet.

Efterfrågan av lätta fordon är stort i Kina och efterfrågan väntas ta fart i Nordamerika under 2010. I Europa väntas ingen nämnvärd förändring under 2010. Det gör att Autoliv förväntas öka försäljningen med 20 % under 2010. För 2011 och 2012 är det rimligt att anta en något lägre försäljningsökning, 15% respektive 10 %.

För de fem åren 2004-08 beräknas medelvärdet av P/E-talet till 14.3. Standardavvikelsen för P/E-talet under samma år beräknas till 2.8. Det är därför rimligt att anta ett högsta P/E-värde till 14.3+2.8 = 17.1 och ett lägsta P/E-värde till 14.3-2.8 = 11.5.

Nettovinsten uppskattas av analytiker för åren 2010 - 2012 till att bli 340$, 430$ och 460$ miljoner. Med hjälp av P/E talen kan vi beräkna en förväntad kursutveckling för de kommande åren 2010 - 2012.

Baserat på medelvärdet av P/E-talet, kan kursen förväntas bli 390kr, 500kr och 540 kr för åren 2010 - 2012. Med det högre och det lägre P/E-talet får vi också en uppskattning av osäkerheten i prognosen. Med fredagens slutkurs på 318 kr, ser det inte helt fel att investera i Autoliv. Det finns en tilltalande uppsida i aktien.

torsdag 28 januari 2010

Konjunkturläget

Konjunkturinstitutet (KI) presenterar idag sin rapport över konjunkturläget för januari 2010. Institutet frågar företag och hushåll om deras syn på det ekonomiska läget och synen på framtiden. Mellan 4000 - 8000 företag och 1500 hushåll utfrågas.

Mellan december och januari steg Barometerindikatorn, ett sammanfattningsindex av alla branscher, med drygt 2 enheter. Dessutom har konjunkturen stärks under hela hösten.


Barometerindikatorn är en sammanvägning av följande sektorer:

 • Tillverkningsindustri
 • Byggindustri
 • Detaljhandel
 • Privata tjänstenäringar
 • Hushåll

För tillverkningsindustrin visar undersökningen att produktionen har ökat. Orderläget har också ökat men bedöms fortfarande som svagt. Storleken på lagren uppges nu att vara normala från att tidigare varit stora. Företagen är optimistiska inför första kvartalet.

Byggindustrin visar ett svagt orderläge. Branschen har dessutom påverkats negativt av den stränga kylan i vinter och finansiella restriktioner. Man är försiktigt optimistisk inför nästa kvartal.

Handeln rapporterar en god och ökad försäljning. Lönsamheten har förbättrats ytterligare. Branschen är mycket optimistisk inför nästa kvartal.

Privata tjänstenäringar redovisar en mer spridd efterfrågan mellan olika delar av näringen. Resebyråer, datakonsulter och finansiell verksamhet visar på en stark tillväxt och är optimistiska för kommande kvartal. För övriga delar är efterfrågan oförändrad.

Hushållen är mer positiva än normalt till sin egen ekonomi. Synen på ett års sikt har ökat även denna månad. Planerna på att köpa kapitalvaror är dock fortfarande återhållsam. Förväntningarna på hur den svenska ekonomin ska utvecklas är fortsatt optimistisk. Man bedömmer risken för själv att bli arbetslös har minskat.

onsdag 27 januari 2010

Health Care

OMX 30 har lämnat den stigande trendkanalen och ligger nu i en kanal som liknar en ackumulering. I förra inlägget (OMX30) diskuterades det hur börsens utveckling under en konjunkturcykel kan delas in i flera faser. Troligen befinner sig börsen någonstans mellan fas 1 och fas 2.

Frågan man ställer sig om alla områden följs åt eller om några går bättre eller sämre. Dvs finns det någon vägledning till att vikta om sitt aktieinnehav. Naturligtvis måste man föra denna diskussion i vilket tidsperspektiv som man har på sitt sparande. Man kan också välja att ha olika tidsperspektiv för olika delar av sin portfölj, tex en del lång, en del medel och en del kort tidsperspektiv. För den medellånga portföljen är det intressant att följa sektorindex för att få vägledning till att vikta om.

Bland sektorindex är det Health Care som sticker ut. Trendkanalen har tydligt ändrats till att bli brantare. MACD har sedan oktober varit stigande men det man får se upp med att RSI är högt.

söndag 24 januari 2010

OMX 30

Stockholmsbörsen har under 2009 haft en fantastisk utveckling. De båda börsindexen OMX 30 och OMX PI har ökat med 55 - 60 %. Hur 2010 kommer att bli står fortfarande skrivet i stjärnorna men en någorlunda sannolik vägledning borde det kunna vara möjligt att få till.


En typisk konjunkturcykel delas vanligen in i fyra faser. Fas 1 består av lågkonjunktur och Riksbanken bibehåller en låg styrränta. Under fas 2 vänder konjunkturen och förväntningar på företagens vinster ökar. Riksbanken höjer räntan. Inte sällan sjunker börsen pga att förväntningarna på vinsterna är för högt ställda, som företagen inte kan leva upp till. Under fas 3 stiger företagens vinster rejält och börsen är fortsatt positiv. Slutligen, under fas 4 toppar konjunkturen. Räntan stiger i höjden och aktiemarknaden börjar skifta fokus mot sämre tider. (Bilden från Internet)


För den nuvarande konjunkturcykeln kan vi konstatera att den bottnat och att vi befinner oss med stor sannolikhet i slutet av fas 1. En av svårigheterna att bedöma den fortsatta utvecklingen under 2010 är att beteendet hos en konjunkturcykel varierar avsevärt från en konjunkturcykel till en annan.

För att få någon vägledning till den fortsatta utvecklingen av OMX 30 kan vi studera nuläget. Under mars - april (2009) steg börsen kraftigt och följs av en lugnare period under maj - juni. Därefter steg kursen under juli - november. Under december - januari är utvecklingen återigen lugnare och den uppåtgående trendkanalen bryts under kursnedgång. Under nedgången är varken RSI eller omsättningen extrem.

Sammantaget närmar sig Stockholmsbörsen ett läge då vi kan förvänta en övergång från fas 1 till fas 2 i konjunkturcykeln. Hur fas 2 kommer att se ut hänger nu mycket på om företagen kan visa en förväntad vinstökning eller åtminstone visa man ser att vinsterna kommer att öka. Man bör också visa att vinsten kommer från en ökad orderingång och inte enbart från kostnadsbesparingar.

I februari vet vi mera eller ?

onsdag 20 januari 2010

Biovitrum

Återkommer till Biovitrum. Köpet av Swedish Ophran finansierades genom en företrädesemission. En av huvudägarna finansierade sitt deltagande genom att sälja en del av innehavet i Biovitrum. Under december trycktes aktien rejält ned och var lägst nere på 25 kr.

Till det nya bolaget bidrar Swedish Ophran med stark europeisk försäljningsorganisation. Det gamla Biovitrum besitter en väl fungerande utvecklings- och produktionsverksamhet. Utmaningen i sammanslagningen är att få dessa två verksamheter att smälta samman till en organisation.

I tabellen ser vi att under 2009 har det gamla Biovitrum en estimerad omsättning 1 215 miljoner kr och vinst på 33 miljoner kr. För 2011 och 2012 estimeras att omsättning för det nya Biovitrum kommer att fördubblas och med en kraftigt ökad vinst.

Aktien har under en 6 månadersperiod handlats i en klart nedåtgående trend. Diagrammet visar hur aktien trycktes ned under december i samband med nyemmisionen. I januari bryts den övre gränsen i den nedåtgående trenden ochden uppåtgående trenden har etablerats. Då emissionen är klar och huvudägarna borde vara klara med sina positioner borgar detta för en stabil utveckling av kursen.

Ser man på utvecklingen av MACD, är den klart uppåtgående och passerar noll-läget under ifrån. RSI kommer från ett klart översålt läge. Omsättningen har under de tre senaste dagarna stigit dramatiskt under en ökande kursutveckling.
Sammantaget ser läget positivt ut för en fortsatt kursuppgång.

måndag 18 januari 2010

BNP Januari

I januari kom Swedbank med en ny konjunkturprognos. Enligt denna bedöms BNP för Sverige att öka med 3.3 % för 2010 och 3.5 % för 2011. Jämfört med Riksbankens prognos i december är det en ökning från 2.7 % för 2010 och från 3.4 % för 2011. Det är framför allt under 2010 som Swedbank tror på en förbättrad konjunktur

Konjunkturinstitutet kommer med sin nya prognos den 28 januari. Här blir det intressant att se om institutet delar Swedbanks positivare syn på BNP tillväxten. Man ska också hålla koll på prognosen för inflationen. Anser man att inflationen är fortsatt låg och utvecklingen av BNP är begränsad, är sannolikheten stor att Riksbanken kommer att behålla sin låga styrränta till hösten 2010.

Som läget ser ut just nu, kan man förvänta sig att börsen kommer att stiga under våren. Vad som händer efter sommaren är fortsatt skrivet i stjärnorna men det troliga scenariot är att börsens utveckling mattas av under en tid.

fredag 15 januari 2010

Betsson

Betsson är ett bolag som sysslar med spel över Internet Man erbjuder ett antal möjligheter att spela inom vadslagning, casino, poker, bingo, skraplotter och underhållningsspel.

Aktien har under de tre senaste åren ökat 6 gånger i värde. Frågan man ställer sig är om aktien kommer att fortsätta sin resa uppåt eller stanna av. För den senaste 12 månadersperioden (2008) beräknas pe värdet till ungefär 15.

Analyternas vinstestimat för 2009 och 2010 landar på 308 milj respektive 371 milj. Med samma pe värde som 2008, ger det ett motsvarande aktievärde på 140 kr för 2009 och 170 kr för 2010.
Kursens utveckling under 2009 har varit blandad. Under september - oktober steg kursen i en kanal för att under november - december skapa en rektangelformation. I januari bryts det övre motståndet En tydlig kursstegring under ökad omsättning kan noteras och ett köp set-up har bildats. Kursen har passerat det övre motståndet med ungefär 4 %, vilket får anses vara ett tydligt utbrott.

Att det handlar om en köpsignal stärks av följande fyra kriterier:
 • RSI går från ett översålt kriterium.
 • MACD korsar sitt medeltal.
 • MACD korsar nollstrecket underifrån.
 • MACD båda glidande medelvärden divergerar.

onsdag 13 januari 2010

Bubblor i Kina

Kinas centralbank gick i söndags ut med att man framför sig ser kraftigt stigande priser på bostäder. Centralbanken har därför de senaste dagarna börjat höja den kinesiska styrräntan och ställt högre krav på bankers reservkapital.
Börserna världen över reagerade negativt. I början av veckan sjönk Nasdaqbörsen med 2.5 %. Frågan man ställer sig är om det är början på att en ny bubbla ska brisera i Kina.
Thomas Friedman, New York Times, har varit inne på problematiken, som här diskuteras vidare i fyra punker.
 1. Kina har motsvarande 14 000 miljarder Skr i utländsk valutareserv. Detta är en ocean av pengar som lånats ut till andra länder genom att köpa statsobligationer. Detta ger pengar tillbaka i form av räntor. I och med att Kinas handelsöverskott är fortsatt stort, fortsätter valutareserven att växa. Dessa pengar har man även börjat att investera i andra utländska företag.
 2. Det finns ett överskott av pengar i Kina då det är lätt att få kredit. Dessutom är valutan undervärderad, vilket medför att en flod av pengar flyter in till Kina, för att investeras i landet. Detta ger bränsle till en möjlig inflations- och/eller miljöbubbla.
 3. Kina har under det senaste decenniet investerat kopiöst i: infrastruktur, motorvägar, höghastighetståg, flygplatser och bredband. Kina har 400 miljoner internetanvändare som ska jämföras med USA's 80 miljoner internetanvändare.
 4. I Kina finns cirka 27 miljoner studenter, som studerar vid tekniska högskolor. Till det kommer ett ökande antal studenter som studerar vid tekniska högskolor i Europa och USA. De flesta kommer tillbaka till Kina och tar med sig nya kunskaper inom entrepenörskap och företagande.

Sammantaget ger det ett läge som på kort sikt är bekymmersamt med möjliga bubblor. På lång sikt måste det ändå ses som en mycket gynnsamt ekonomisk situation med en stark infrastruktur och human kapital. Det som långsiktigt kan sätta käppar i hjulet, kan vara politiska spänningar inom landet eller problematiska relationer till andra länder.

måndag 11 januari 2010

Fonder

Ska man äga fonder när det finns aktier? Frågan kan inte direkt besvaras med ja eller nej.

För det första beror det på vilken typ av investerare man är. Vill man inte bry sig om vilka aktier som är lämpliga att äga, är svaret tveklöst: köp fonder. Om det ska handla om ränte- eller aktiefonder är en fråga var i konjukturcykeln man befinner sig i och vilken risk man är benägen att ta. Det fodrar ändock ett visst aktivt ägande med att bevaka konjukturen.

För det andra ska man fundera över om det ska vara svenska eller utlänska aktiefonder. För svenska investeringar slipper man bekymra sig för valutaeffekter. Om man föredrar svenska fonder kan investmentbolag dessutom vara ett alternativ. Då slipper man de förvaltningskostnader som fonderna normalt belastas med. För investmentbolag tillkommer i och för sig en kostnad att förvalta bolaget, men kan hållas på relativt låga nivåer. Dessutom handlas investbolag med en viss rabatt. De fem största investmentbolagen är:

 • Kinnevik. Har en portfölj bestående av en noterade aktier bestående Tele2, MTG, Millocom, Transcom och Metro. Det helägda Korsnäs ingår också. Dessutom satsas på företag med hög tillväxtpotential inom bland annat jordbruk i Ryssland, Ukraina och Polen, pelletsframställning i Lettland och mediaföretag i Östeuropa.
 • Investor. Har en portfölj som behandlats tidigare och består huvudsakligen av ABB, SEB, Atlas Copco, AstraZenica, Ericson, Electrolux, Husqvarna och SAAB.
 • Industrivärden. Portföljen består av Sandvik, Handelsbanken, SSAB, SCA, Ericsson, Volvo, Skanska, Indutrade, Munters, Höganäs och Hemtex.
 • Latour. Innehavet består av Securitas, Assa Abloy, Sweco, Elanders, Fagerhult, Loomis, Munters, Niscayh. Dessutom tillkommer ett 50-tal helägda dotterbolag inom sex områden; Automotive, handverktyg, hydraulik, luftbehandling, maskinhandel och verkstadteknik.
 • Lundbergsföretagen. Innehavet består huvudsakligen av ett helägt fastighetsbolag, Hufvudstaden, Holmen, Cardo, Industrivärden, Handelsbanken, NCC, Husqvarna, Sandvik.

Som man ser har de fem investmentbolagen olika inriktningar vilket kan ligga till grund för ett val. Dessutom ska man fundera över vilken ambition respektive bolag har med förvaltning respektive tillväxt.

 • Kinnevik har fokus på media och kommunikation. Domineras kraftigt av Stenbeck.
 • Investor har inriktning mot svenska verkstadsaktier samt ett onoterat innehav. Domineras kraftigt av Wallenberg.
 • Industrivärden har en bred portfölj av svenska aktier. Domineras av Lundbergs.
 • Latour har också en bred portfölj av svenska aktier men satsar även på onoterade företag. Domineras mycket krafigt av Douglas.
 • Lundbergsföretagen har en tydlig inriktning mot fastighetsrelaterade företag. Domineras mycket kraftigt av Lundbergs
För det tredje ska man fundera på utländska investeringar i länder med hög tillväxt. Här är aktiefonder ett utmärkt alternativ. Denna typ av investering är oftast förenat med större risk men också större möjligheter. Fodrar att investeringen ofta bevakas.

fredag 8 januari 2010

Aktier inom Energiteknik

Kommer utvecklingen i tillväxtländerna att fortsätta på det sätt som vi tidigare sett så kommer behovet av energi att öka. Det gäller både elektricitet och värme. Inom detta område verkar ABB och Alfa Laval.

ABB har framför allt verksamhet inom kraftöverföring och automation. Verksamheten inom kraftöverföring går mycket bra och nya produkter har utvecklats inom bl.a. "light HVDC". Automation har drabbats hårt av den ekonomiska nedgången. Dessutom är konkurrensen större inom automation än inom kraftöverföring. Ett djärvt grepp vore att separera kraftöverföring och automation i två helt separata bolag. Det vore att gå emot den rådande trenden att bilda större bolag. Fördelen vore ökad dynamik i företagen men på bekostnad av ökad sårbarhet vid svängningar i världsekonomin.
Aktien har under en två månader legat i en sjunkande trend men har under den senaste månaden vänt upp.

Alfa Laval fokuserar på värmeöverföring, vilket består nästan av 60 % av den totala verksamheten. Dessutom ingår den klassiska verksamheten inom separation (alla minns väl separatorn?) och hantering av olika typer av flöden. Inom värmeöverföring har man stort kunnande inom värmeväxlare som i framtiden kommer att vara viktigt vid hantering av energi i form av värme. Dessutom har Alfa Laval som uttalat mål att verka inom miljöteknik. Detta tillsammans med energiteknik ger ett intressant utgångsläge vid en expansion inom tillväxtländer.
Aktien har under tre månader legat i en stigande trend. För närvarande tyder inget på att trenden ska avbrytas.

måndag 4 januari 2010

Investor

Kursen för Investor har så sakta börjat röra på sig uppåt. Under hela 2009 steg kursen relativt måttliga 25 %, varav 8 % under årest två sista månaderna. Vd Börje Ekholm uttalande om Investors framtid tyder på att man har en klar uppfattning om hur bolaget kommer att agera framöver.

Under 2009 utgjorde kärninvesteringarna 75 procent av tillgångarna i bolag som ABB, SEB, Atlas Copco, AstraZenica, Ericson, Electrolux, Husqvarna och SAAB. Operativa investeringar inom främst onoterade företag utgjorde 11 procent och Private Equity-investeringar utgjorde 12 procent. Finansiella investeringar utgjorde 2 procent.

Investors uttalade strategi är att "öka andelen onoterade innehav till 25 procent i ett första steg" tyder på att man planerar att minska innehavet i något (några) av kärninnehavet till förmån för onoterade företag. Lyckas strategin, kommer aktieägare i Investor att ta del av en värdeökning hos onoterade företag vilket annars skulle vara svårt.

lördag 2 januari 2010

Biovitrum

Biovitrums köp av Swedish Orphan får nu anses vara klar. Sista datum för att vara med och teckna i företrädesemission gick ut í samband med årsskiftet. I samband med emissionen skapades ett säljtryck som pressade ned aktien, eftersom någon av huvudägarna finansierade emissionen genom att minska sitt aktieinnehav. Troligen kommer detta säljtryck att upphöra i och med emmisionen är klar.

Investor är en av de tidigare ägarna av Swedish Orphan och kommer nu att bli huvudägare av det nya Biovitrum. Detta kan anses både positivt och negativt. Det positiva är att genom köpet av Swedish Orphan, kommer det att bildas ett läkemedelsbolag som har förutsättningar att på sikt utvecklas positivt både vad det gäller egen förmåga och troliga samarbeten med AstraZeneca, som är ett annat läkemedelsbolag med Investoranknytning. Det negativa med Investor är att det kan uppfattas som ett maktbolag.

Sammantaget dominerar det positiva för den långsiktige investeraren.