torsdag 25 februari 2010

Binda bostadslånen?

Riksbankens styrränta ligger för närvarande på historiskt låga nivåer. Detta kommer inte att vara för evigt. Man har indikerat att styrräntan kommer att höjas efter sommaren. Riksbanken uppskattar att styrräntan om ett år kommer att bli 1%. Sedan höjs den ytterligare till 3% och 4% under 2012 och 2013. Troligen kommer räntan att höjas snabbare då BNP ökar fortare än prognosen.

Bostadslånen följer naturligtvis med i samma utsträckning som styrräntan höjs.

I och med den förväntade räntehöjningen kommer frågan upp i olika sammanhang om man ska binda räntan för en längre tid, tex. 2 år eller 5 år. Iden är att den långa bostadsräntan ska vara mer lönsam. Men för vem är den långa bundna räntan lönsam, för låntagarna eller är det låneinstituteten (bankerna)?

Antag att vi tar ett bostadlån på en miljon kronor för köp av en villa och jämför räntekostnaden för tre vanliga bindningstider; 3 månader, 2 år och 5 år.

Vi använder historiska data på räntan (bunden 3 mån, 2 år och 5 år) under de senaste 12 åren, dvs mellan åren 1998 - 2010. Det är en period då bostadsräntan i Sverige uppfört sig relativt "normal".

Total räntekostnaden för perioden 1998 - 2010 för de tre alternativen blir (beräkningen bygger naturligtvis på att räntan hålls konstant under respektive period):

  • Bundet 3 mån: 557 000 kr
  • Bundet 2 år: 635 000 kr
  • Bundet 5 år: 747 000 kr

Om vi använder vi historiska data för bostadsräntan under 1990 - 2010 får vi också med den period Sverige hade mycket dåliga statliga finanser.

Totala räntekostnaden för perioden 1990-2010 för de tre olika alternativen blir:

  • Bundet 3 mån: 1 452 000 kr
  • Bundet 2 år: 1 539 000 kr
  • Bundet 5 år: 1 877 000 kr

Båda exemplen visar att det mer lönsamt för låntagarna att hålla sig till 3 månaders alternativet. Argumentet att den längre bindningstiden ska vara en form av försäkring mot kraftiga räntevariationer är svagt och tjänar bara låneinstitutens intressen.

Konjunkturläget

Konjunkturinstitutet publicerade idag sin undersökning för februari 2010. Barometerindikatorn som ger en samlad bild över hushållens och industrins syn på det ekonomiska läget steg ytterligare 4 enheter. Barometern har från bottenläget stigit 10 månader i följd.

Februari ger ett värde på 107,7. När barometern ligger mellan 90 - 100 betraktas ekonomin som svagare än normalt och när den ger ett värde mellan 100 - 110 anses ekonomin starkare än normalt. Det innebär att synen på den svenska ekonomin är god.


Tillverkningsindustrin visar en ökning av dess separat konfidensindikator på 7 enheter. Stål- och fordonsindustrin visar på en betydande tillväxt i orderläget. Industriproduktionen har också ökat betydligt inom stål- och fordonsindustrin, dessutom ökar produktionen inom teleprodukter. För de kommande tre månaderna räknar man med en stark produktionstillväxt.

För byggindustrin är orderläget fortfarande svagt. En ljusning är att den finansiella situationen har förbättrats sedan förra månaden. För den kommande månaderna har dock optimismen ökat, man räknar med en ökande orderingång och byggande.

Läget inom detaljhandeln är fortfarande mycket starkare än normalt fastän den separata indikatorn minskar från föregående månad. De flesta företagen är nöjda med situationen inom branschen För de kommande månaderna räknar man med fortsatt försäljningstillväxt. Dessutom räknar flera företag med prishöjningar framöver.

För privata tjänstenäringar har efterfrågan ökat de senaste månaden. Högst andel som visar en ökning är inom resebyråer och datakonsulter. Tjänsteföretagen räknar med att efterfrågan kommer att fortsätta att öka de kommande månaderna. Fortfarande är skillnaden stor mellan olika sektorer. Resebyråer och datakonsulter är optimistiska medan telekommunikation och finansiell verksamhet räknar med nedskärningar.

Hushållens syn på den svenska ekonomin har ökat kraftigt från föregående månad. Det beror framförallt på en positivare syn på arbetsmarknaden och man tror att arbetslösheten kommer att minska inom det närmaste året. Uppfattningen om den egna ekonomin är oförändrad jämfört med föregående månad.

torsdag 18 februari 2010

ABB Rapport

ABB kommer in med en rapport för 4:e kvartalet 2009 som var stark på många punkter. EBIT resultatet var 75 miljoner dollar bättre än analyternas estimat. Då är även engångskostnader på 350 miljoner dollar för omstrukering inräknade.

Orderingången uppgår till 7 450 miljoner dollar, som kan jämföras med förväntade 7 019 miljoner dollar. På grund av prispress räknar man med att vinstmarginalen sjunker med 1.5%. Om detta är orsaken till att ABB höjer besparingsmålet från två miljarder till tre miljarder dollar är oklart men ökad prispress kan vara en möjlig orsak till höjda kostnadsbesparingar.

Den ökade vinsten stärker kassan, som nu uppgår till 52.5 miljarder kronor. Trots den starka kassa föreslår man en utdelning på ungefär 3.50 kr. Detta är uppseende väckande lågt, vilket ställer frågor om vad man har för framtida planer. Tänker man sig ut på en shoppingrunda, så kan man kontant köpa 15 företag i storlek som ÅF. Eller varför inte köpa ett företag som Metso, men då räcker pengarna ändå 5 företag som ÅF.

För den närmaste framtiden är ABB starkt positionerat i utvecklingsländerna och då främst inom energiområdet. Produkter och tjänster inom kraftöverföring är ett av ABB's framtidsområden. Överföring av el-energi från olika typer av energikällor som vatten-, sol-, vind- och kärnkraft till konsumenter kommer att bli vikktigt. Här finns marknader i Asien, Afrika och Sydamerika.

Under den senaste 12-månadersperioden har aktien tekniskt sett först varit stigande i en uppåtgående trendkanal. Under de senaste månaderna har aktien varit klar fallande i nedåtgående kanal. I samband med dagens rapport har omsättningen varit rekordhög med stigande kurser under hela dagen. RSI har tidigare visat att aktien varit översåld och MACD vänder nu upp från negativa värden. Kan aktien gå vidare och bryta den nedåtgående trenden har vi ett intressant köpläge.

söndag 14 februari 2010

Verkstadsbolag

De tre största verkstadsföretagen Alfa Laval, Atlas Copco och Sandvik har nu rapporterat det 4:e kvartalet 2009. De tre företagen liknar på sätt och vis varandra men har helt olika produkter. En jämförelse mellan dessa företag är därför intressant.

Alfa Laval är världsledande inom värmeväxlare, separationsprocesseer och hantering av olika flöden. Under 2009 föll orderläget med 30 % och då företagets produkter har lång ledtid, så kommer 2010 att ekonomiskt bli ungefär som 2009. Att resultatet inte blir sämre under 2010 jämfört med 2009, beror främst på kostnadsbesparingar.

Företaget är väl positionerat i Asien och kan vara med på expansionståget i Kina. Det ger ett bra läge under att 2010 öka orderingången. Trots den ekonomiska krisen visar företaget på en solid balansräkning och ett starkt kassaflöde. Detta gör företaget mycket intressant på lång sikt, dvs ett tidsperspektiv längre än två år. Innan dess får vi nog räkna med att aktien kommer att röra sig i sidled.

Atlas Copco levererar utrustning inom kompressorteknik, gruvteknik och industriteknik. Intäkterna kommer från Europa med mer än 50 %. Resterande kommer huvudsakligen från Nordamerika, Asien och Sydamerika. Även Atlas Copco har klarat den ekonomiska krisen bra.

Orderingången för mindre kompressor är god medan större anläggningar fortfarande går trögt. Gruvnäringen uppvisar en större efterfrågan 4:e kvartalet 2009, vilket kan ge en skjuts framöver. Efterfrågan inom industriteknik har varit svag under 2009 trots tecken på ökad aktivitet inom detta område. Det är svårt att se att aktien ska röra i någondera riktningen varken på kort eller lång sikt.

Sandvik verkar inom tre huvudområden: verktyg för metallbearbetning, maskiner för gruvnäringen och produkter gjorda av speciella material. Den största marknaden är Europa (44 %) men verkar inom hela världen.

Företaget har haft det tufft under 2009. Trots att kraftiga besparingar ägt rum blev 2009 ett förlust år. För den kommande två-års perioden kan man räkna med en relativ stark försäljningstillväxt. Detta verkar lovande för aktiens utveckling.

Hur ska man då ställa sig till dessa tre företag?
Gemensamt gäller att alla företagen är stabila och välskötta. Alfa Laval och Atlas Copco har klarat den ekonomiska krisen bra medan Sandvik har gått med underskott under 2009.
Uppskattade P/E-tal för 2010 så får vi ganska normala värden:
Alfa Laval: 16.2
Atlas Copco: 17.8
Sandvik: 19.4
Så vad säger man? Alla är välskötta bolag som har framtiden för sig. På medellång sikt tror jag mest på Sandvik medan på lite längre sikt är Alfa Laval min favorit.

En kuriosa i sammanhanget är att VD:n för ett Sandvik's dotterbolag nyligen köpt 10 000 aktier i Sandvik. Dessutom har hans hustru också köpt 10 000 aktier.

torsdag 11 februari 2010

Reporäntan

Riksbanken beslöt idag att behålla reporäntan på den mycket låga nivån 0.25 %. Något annat var inte att vänta då konjunkturuppgången fortfarande inte tagit ordentlig fart. Läget är dock splittrat. Hushållens konsumtion har ökat beroende på låga räntor och ökad tillgång på pengar genom att det är relativt lätt att låna pengar. Dessutom spelar skattesänkningarna säkert in som ägt rum under konjunkturnedgången. Läget inom industrin har däremot inte än så länge fått någon riktig skjuts framåt men man anser att risk för bakslag har minskat.

Hur läget kommer att utvecklas framöver beror mycket hur konjunkturen utvecklas utomlands. När denna blir starkare kommer exportindustrin få luft under vingarna, men troligen dröjer det fortfarande en tid innan detta händer. Därför kommer inte läget arbetsmarknaden att förändras nämnvärt vilket håller tillbaka löneökningarna.

En höjning av reporäntan planeras till sommaren. Tidigare har man räknat med att höjningen skulle komma till hösten. Här har man tänkt om. Det innebär att framöver ser en tidigare uppgång för industrin än vad som tidigare har sagts.

Samtidigt gör Riksbanken den bedömningen att på lite längre sikt kommer räntan att höjas i en långsammare takt än vad som planerats. Detta resonemang är förvånande. Anser man att konjunkturen i omvärlden på sikt kommer att öka långsammare eller försöker man bara lugna en orolig marknad?

onsdag 10 februari 2010

Aktiespararna

I går kväll hade Aktiespararnas lokalavdelningen Falun/Borlänge aktieträff. Programmet bestod av SEB Enskildas analys av pappersindustrin och presentation av Stora Enso. Aktiespararnas förbundsordförande informerade också om förbundets framtid.

SEB analyserar pappersindustrin utifrån dess cykliska beteende. Framför allt använder man sig av indexet P/BV (Price/BookValue), aktiekursen dividerat med det egna kapitalet per aktie. Detta index används för att värdera kursens utveckling i förhållande till bolagets fundamenta. Ett lågt värde indikerar att kursen inte utvecklats i paritet med värdering av bolagets fundamenta. Det som sticker ut i SEB's analys är att Stora Enso har ett relativt lågt P/BV-index, vilket ska indikera en sannolik kursuppgång på medellång sikt.

Stora Enso gjorde en traditionell beskrivning av företagets verksamhet. Det som intresserade mest var företagets satsning på trädplantager av eucalyptus träd i Brasilien och Uruguay Eucalyptus är mycket snabbväxande om man jämför med normala barrträd. Det tar cirka 7 år för ett eucalyptusträd från planta till avverkning, vilket ska jämföras med 70 år för barrträd.

Aktiespararnas förbundsordförande höll en kort sammanfattning av vad som är på gång inom förbundet. Framför allt arbetar man med att koncentrera verksamheten till kärnfrågor och få verksamheten i ekonomisk balans.

söndag 7 februari 2010

Runt hörnet

Stockholmsbörsen har under hela hösten 2009 befunnit sig i en stigande trend. Från 1 juli till 1 december har ökningen varit cirka 20 %. På årsbasis motsvaras det av en ökningstakt på 50 %.

Under december och januari har OMX 30 - index rört sig i sidled som kan liknas vid en rektangelformation. Motståndslinjen motsvaras av 980 och en stödlinje på 935. Stödlinjen testats har två gånger under de senaste dagarna.
Testet av stödlinjen har inte varit en slump utan förklarats med:
  • Kreditåstraming i Kina.
  • Sämre jobbstatistik i USA .
  • Problem med statsfinanserna i Grekland och Spanien. I viss mån bidrar även Portugal.
  • Företagens rapporter lever inte upp till förväntningarna

Att se runt hörnet för att tyda vad detta kan få för inverkan på Stockholmsbörsen är en utmaning som heter duga.

Kreditåtsramningen i Kina var nödvändig för att förhindra en bubbla. Problemen med jobben i USA tror jag kommer att lösas då man tidigare visat att flexibilitet är stor genom att flytta dit där jobben finns. Statsfinanserna i sydeuropa kan lösas inom EU, då det annars skulle leda till att valutasamarbetet havererar. Den politiska risk tror jag inte man är villig att ta. Slutligen har företagens rapporter varit hyfsade. Något av storföretagen visar fortfara förluster men andas optimism.

Sammantaget är det svårt att se att dessa problem ska medföra en stor börsnedgång från nuvarande nivå. Därför kommer jag inte att göra några större förändringar vad det gäller aktier. Men jag funderar på är att öka fondinnehavet genom att tillföra en Indienfond. En fond som har möjlighet att utvecklas genom dess innehav i lokala Indiska företag, vilka kan växa genom en inhemsk expansion. Här går jag på min intuition. Om det är rätt eller fel får tiden visa, men jag tror att Indiens framtida potential ligger inom en ökad inhemsk konsumtion.

torsdag 4 februari 2010

Biovitrum

Nordea ger varje månad ut Aktiemarknadsnytt med analyser om det ekonomiska läget och förslag på en modellporrtfölj. I februari-numret lyfter man in läkemedelsföretaget Biovitrum till modellportföjen. Jag har tidigare tagit upp Biovitrum till diskussion, både vad det gäller fundamenta och kursens tekniska utveckling.
Sammanslagningen med Swedish Orphan beskriver man som ett lyckodrag genom att på så sätt skapa ett bredare företag. Det nya Biovitrum kombinerar kompetens inom forskning och produktion från det gamla Biovitrum med kunnande inom marknadsföring och försäljning från Swedish Orphan.
Genom sammanslagningen kommer Biovitrum att bli ett företag med större lönsamhet och mindre risk. Nordea uppskattar att tillväxten för de två kommande åren blir cirka 15 %. När nya produkter från forskningen kommer ut på marknaden räknar man att tillväxten under 2012 ökar markant.
För 2010 uppskattas ett P/E-tal på 35, vilket halveras under 2011. Givet en gynnsam expansion under 2012 medför ytterligare minskning av P/E-talet.
Sammanfattningsvis så är bilden av det nya Biovitrum gynnsam på lite längre sikt. Har man tålamod med att lägga aktien i byrålådan och låta den ligga där i två - tre år kan aktien vara ett guldägg.