tisdag 27 april 2010

Greklands Budgetunderskott

Hur kommer Greklands problem att påverka börsen framöver?

Problemen med budgetunderskottet i Greklands ekonomi har visat sig vara större än vad som man i början redovisade. Budgetunderskottet för 2009 har flera gånger reviderats upp. De senaste uppgifterna pekar runt 14 % av BNP. Från början sa man att underskottet var cirka 10 %. Att så har skett har inte direkt ökat trovärdigheten för Greklands förmåga att hantera krisen.

Den uppkomna situationen har gjort att Greklands kreditbetyg har sänkts med högre låneräntor som följd på den internationella lånemarknaden. Det dåliga läget har blivit som lök på laxen. Det tidigare problemet har skapat ytterligare problem med ännu större kostnader.

Enligt Greklands finansminister måste man få stöd från EU och IMF före den 19 maj annars klarar man inte betalningarna Med andra ord, läget för Grekland är prekärt. Löses inte Greklands situation kan fler länder följa i Greklands fotspår. Närmast till hands ligger Portugal följt av Spanien. Skulle detta framtidsperspektiv bli verklighet ligger euron mycket pyrt till som valuta.

För att EU och IMF ska ställa upp med lån kräver dessa att Grekland vidtar kraftiga åtgärder för att minska budgetunderskottet. Närmast till hands ligger som vanligt kraftiga lönesänkningar för statsanställda.
Man kan se det hela som ett chicken race mellan Grekland på ena sidan och EU /IMF på den andra sidan. Får man inte lånen faller troligen eurosamarbetet, vilket sannolikt gör att den globala ekonomin får sig en rejäl törn. Om däremot lån beviljas måste villkoren vara tillräckligt bra så att de politiska problemen i Grekland inte eskalerar.

Då återkommer vi till frågan hur Greklands problem kommer att påverka börsen framöver.

Så länge Grekland inte får låna från EU/IMF kommer den ekonomiska oron att fortsätta med sjunkande kurser som följd. Tror man sedan på att EU/IMF tills slut kommer fram med lån, med för Grekland godtagbara villkor, kan vi få ett köpläge på börsen. Om inte får vi nog räkna med att toppen är nådd för ett tag.

söndag 25 april 2010

Volvo vs Scania

Lastbils- och busstillverkaren Volvo har just lämnat sin rapport för första kvartalet 2010. I nästa vecka kommer motsvarande rapport för Scania men bolaget har redan gjort en omvänd vinstvarning, dvs. man har tidigarelagt presentation av siffrorna, som är avsevärt bättre än de förväntade.

Då båda företagen verkar inom samma bransch är det intressant att jämföra företagen mot varandra och se vad som förenar och vad skiljer. En viktig aspekt är förstås om det går att säga något om framtida potential för respektive företag.

Båda bolagen liknar varandra en hel del, men uppvisar också olikheter. Största likheten är naturligtvis tillverkning av lastbilar, bussar och motorer.

Tabell 1 visar omsättning för respektive företag för 2009 och är uppdelade efter produktionsområden. Siffrorna ska användas för att ge en bild av storleken på respektive företags verksamheter. För samtliga likartade aktiviteter har Volvo en avsevärt mycket större omsättning än Scania.

Tabell 1: Omsättning (Miljarder SEK)

Dessutom har Scania stora verksamheter inom service och begagnade fordon. Volvo har en stor produktion inom anläggningsmaskiner. För båda företagen tillkommer kundfinansiering som också ger bidrag till företagens kassa. En markant skillnad mellan företagen är att Volvos totala omsättning är 3.4 gånger större än omsättningen för Scania.

Vad det gäller marknaden för respektive företag finns det också likheter och olikheter. Tabell 2 visar att både Volvo och Scania säljer 45 % av sin totala produktion till Europa. Däremot har Volvo större fokusering mot Nordamerika och Asien medan Scania har större fokusering mot Sydamerika och Östeuropa.

En jämförelse mellan marknader för respektive företag är intressant om man vill försöka bedöma den framtida utvecklingspotentialen. Troligen kommer Europa och Nordamerika att utvecklas långsammare medan Sydamerika, Asien och Östeuropa troligen kommer att utvecklas snabbare. Det innebär att Scanias interna marknadsandelar är starkare än Volvos inom dessa områden. För Scania respektive Volvo är de interna marknadsandelar 48 % respektive 29 % inom Sydamerika, Asien och Östeuropa.

Tabell 2: Interna marknadsandelar

Vad det gäller ägarstruktur är det en stor skillnad mellan företagen. Störste ägaren i Volvo är Renault med 20 % av rösterna, följt av Industrivärden med 8.5 % och Cevian med 5.3 %. Scania domineras av Volkswagen med 70.9% av rösterna och Man med 17.4 %. Det gör att Volvos ägare är spridda mellan ett antal finansiärer medan Scania domineras av en stark ägare. En så stor skillnad i ägarstruktur borde ha inverkan på hur respektive företag kan agera genom att fatta strategiska beslut.

Då båda företagen verkar inom samma bransch samt är inriktade mot tillverkning av produkter, kan P/E-talet vara lämpligt att använda för att bedöma relationen mellan respektive aktiepris.

Tabell 3 och tabell 4 visar Sales, Earning, Price och P/E tal för respektive företag och aktie.

För 2009 kommer siffrorna från företagens årsrapporter medan för åren 2010 – 2012 är estimaten på Sales och Earning hämtade från Standard & Poor’s. Vid beräkning av framtida P/E-tal, håll Price (dagens kurs) konstant för 2010 – 2012. Dessa siffror är dessutom rödmarkerade.

Tabell 3: Volvo (Miljarder SEK)

Tabell 4: Scania (Miljarder SEK)

Vid en jämförelse för framtida P/E-tal, ser man att Scanias P/E-tal är lägre jämfört med Volvo. Detta gäller för alla år. Det talar för Scanias aktie är billigare jämfört med Volvos.

Frågan är om Volvos högre P/E tal är motiverat av andra skäl än rent ekonomiska?

torsdag 22 april 2010

Web fråga

Förra veckans web-frågan löd: Är du medlem i någon aktieförening?

Av 7 svarande blev resultatet:
Ja: 5 (72 %)
Nej: 2 (28 %)

Man ska inte dra några långtgående slutsatser av denna minienkät, men det är intressant att notera engagemanget för medlemskap i aktieföreningar.

lördag 17 april 2010

Tårtan

I veckan ramlade jag över ”Tårtan”. Egentligen ett barnprogram som sändes i TV under 70-talet och har gått i repris flera gånger. Programmet handlar inte om aktier men är, om man så vill, en fantastisk beskrivning av livet som företagare.

Serien handlar om tre bröder, Janos, Hilding och Frasse som varit sjömän och av en händelse blivit ägare till ett konditori.

De tre bröderna har olika personligheter vilket gör att de tillsammans bildar ett utmärkt team. Redan här visar Tårtan på vikten av att företagets personal har olika egenskaper för att skapa ett vinnande arbetslag. Sedan har de kunskap eller kunnande inom företaget. Konditoriets föregående ägare har lämnat kvar ett recept på sin bästa tårta. Detta recept använder sig bröderna av i verksamheten, dock med varierande framgång.

Följande avsnitt finns på Youtube är ett skolexempel på teamwork, kreativitet och kundbemötande. Janos är chefen som har den övergripande synen på verksamheten. Han är föredömlig vid kundkontakter och kundservice. Frasse är den hårt arbetande medarbetaren, som även står för kreativitet med inslag av livsfilosofi ”ren mandelmassa, renaste i tillvaron”. Hilding är mellanbrodern och får representera kittet mellan ledning och produktion.


torsdag 15 april 2010

Aktiespararna

Aktiespararnas lokalförening i Falun/Borlänge hade igår aktieträff. På programmet stod presentation av Intellecta och Biovitrum.

Intellecta fokuserar på två områden:

  • Konsultverksamhet inom strategisk kommunikation och rådgivning. Det handlar främst om IR-kommunikation, stärka varumärken genom att kommunicera företagens styrkor och utformning av företagens årsredovisningar.
  • Produkter och tjänster vad det gäller trycksaker. Detta område omfattar tryckning och produktion av t.ex. prospekt vid företagens nyemissioner och förvärv. Dessutom trycker man årsredovisningar.

Intellectas målgrupp är enbart större företag. Man har många av de större börsföretagen som kunder. Företag är stabilt och generar vinst. Däremot som aktie är Intellecta mer tveksamt eftersom omsättningen på Stockholmsbörsen är för liten.

Biovitrum har genomgått en förvandling från att vara ett forskningsbolag med fokus på stora folksjukdomar som t.ex. diabetes till att var ett kombinera forsknings och produktionsbolag med fokus på läkemedel för sällsynta sjukdomar t.ex. blödarsjukdom.

Man motiverar fokusering mot särläkemedel, trots att antalet drabbade av sällsynta sjukdomar är få, att antalet sällsynta sjukdomar faktiskt är många till antalet. Flera av dessa är genetiska och fodrar ofta en livslång behandling.

Företaget tillverkar en grupp av läkemedel som kallas proteinläkemedel, vilka är svårare att kopiera än andra typer av läkemedel. När ett patent har gått ut är det inte helt enkelt att starta en liknande produktion då det krävs erfarenhet av att producera denna typ av läkemedel.

Efter köpet av Swedish Orphan blev den sammanlagda omsättningen för 2009 cirka 2 miljarder SEK. Man förväntar sig att omsättningen ska stiga och 2015 uppskattas omsättningen till att vara 5 miljarder SEK. Exakt hur detta ska gå till avslöjades inte men man har sex läkemedel i Fas 2 studier och tre läkemedel i den sista Fas 3 studien.

Aktiebelåning

Förra web-frågan löd: "Belånar Du din aktieportfölj?"

Enkäten gav följande resultat:
Ja: 8
Nej: 10
Totalt svarade 18 på frågan, vilket är få för att dra några långgående statistiska slutsatser.

Undersökningen är ganska ovetenskaplig men visar dock att flera belånar sin aktieportfölj. Kan detta tyda på en optimism om den fortsatta kursutvecklingen eller handlar det om våghalsighet?

måndag 5 april 2010

Belåning av aktier

Ska man tillåta sig att låna för att investera i aktier?

Många avråder direkt att låna med motiveringen att det är helt galet att låna för att spara. Det är ett starkt argument som man inte utan vidare kan gå runt. Då handlar det av ett principiellt sätt att se på sitt sparande. Ett ytterligare argument mot att låna till aktier är det krävs en större risknivå för att få en avkastning som täcker både ränta på lånet och egen förtjänst. Är investeringen feltajmad sjunker aktien i värde som i sämsta fall är belånade i så hög grad att man tvingas att sälja med stor förlust.

Så varför överhuvudtaget diskutera om man ska belåna sin aktieportfölj? Som förklaring är ju att man vill ta del av hävstångseffekten att med lånade pengar få en bättre avkastning på sin portfölj.

Flera nätmäklare erbjuder möjlighet att belåna sin aktieportfölj. T.ex. Avanza erbjuder olika typer av lån. Som kund kan man med Superlånet låna upp till 35 % av ett antal utvalda aktier till en ränta på cirka 1 %. Därutöver kan man låna ytterligare till 70 – 80 % av portföljvärdet till en högre räntesats motsvarande 4 – 5 %.

Som jag ser det finns det åtminstone två situationer där man kan fundera över att belåna sin aktieportfölj under perioder med relativt låg belåningsränta:
  1. Perioder då man kan förvänta sig att börsen kommer att ha en avsevärd positiv utveckling. Detta är perioder efter en signifikant konjunkturnedgång och statsmakterna försöker stimulera tillväxten med mycket låga räntor. Sannolikheten är stor att under en längre tid få en generell börsuppgång.
  2. Den andra tänkbara situationen för belåning är till köp av aktier med hög direktavkastning. T.ex. Tele2 ger för närvarande en utdelning på 4.85 %. Med Superlånet ger det en avkastning på nästan 4 %. I den bästa av världar sammanfaller både börsuppgång och bra utdelning.

Naturligtvis erbjuder inte nätmäklarna goda lånevillkor av ren välvilja. Det är ett sätt att locka kunder och få kunden till att göra aktieaffärer med tillhörande intäkter för courtage. Det gamla uttrycket säger ju: ”There are no free lunches”.

torsdag 1 april 2010

Biovitrum

Biovitrum är ett läkemedelsbolag som genom köp av Swedish Orphan blivit ett avsevärt större. Företaget har en verksamhet som fokuserade mot att utveckla och marknadsföra läkemedel för patienter med relativt sällsynta sjukdomar och med stora medicinska behov. För närvarande marknadsför man cirka 60 olika läkemedel.

Det gamla Biovitrum var ett ganska typiskt forskningsbolag inom läkemedelsektorn. Man har haft en stark kompetens för att utveckla nya produkter medan marknadsföringssidan var svagare. I och med köpet av Swedish Orphan har man fått tillgång till deras starkare marknads- och säljorganisation.

Biovitrum ägs till 41 % av Investor. Andra stora ägare är MPM Capital och Orkla ASA med en ägarandel på 9 % respektive 4 %. Att Investor är en så stark ägare är både positivt och negativt. Det positiva är att det finns goda möjligheter till att fatta strategiska beslut. På den negativa sidan är att Investor av många uppfattas enbart som ett maktbolag för Wallenbergssfären. Men om man spelar sina kort rätt finns det dock stora möjligheter med att fortsätta utvecklingen av Biovitrum till ett starkt läkemedelsföretag.

Tittar man på resultaträkningen fem år tillbaka, framgår det att bolagets försäljningstillväxt har varit relativ måttlig. Företaget går inte dåligt men någon större vinst redovisas inte. Någon utdelning till aktieägarna har följaktligen inte förekommit.

För kommande år (2010-2011), ska bidraget från Swedish Orphan tas med i beräkningen. Här är effekterna från sammanslagningen svåra att uppskatta, men Yahoo Finance http://uk.finance.yahoo.com/ presenterar medelvärden från analytiker med avseende på försäljning (Sales), EBITDA och nettovinsten (Earning).


I dagsläget står aktien i cirka 41 SEK, vilket för 2010 ger ett P/E-tal på cirka 55. Om vi antar att detta är en rimlig värdering av aktien i förhållande till nettovinsten, kan vi med ungefär samma P/E-tal anta att 65 SEK är en rimlig uppskattning av aktien för 2011.
Under 2009 utvecklades aktien negativt, men i och med köpet av Swedish Orphan har aktien under 2010 varit stigande. Det man kan fundera över är de stora kurssvängningar som har skett under 2010. Tidigare har svängningarna varit måttliga men nu är dessa relativt kraftiga.
Här ligger fältet öppet för funderingar kring detta fenomen. Är det någon aktör som skojar med oss eller har svängningarna någon verklig grund?