måndag 20 september 2010

Dagens affär

Har idag sålt hela innehavet i Lundin Mining. Bolaget har sin största marknad i Europa. För närvarande är läget osäkert vad det gäller efterfrågan på framför allt koppar. Det gör att Lundin Mining lämnar portföljen. Vinsten blev drygt 10 %.

Jag har planer att både öka och köpa nya aktier, men avvaktar tills börsen gör en lämplig dip. Diagrammet nedan tyder på att OMX 30 är överköpt. RSI ligger över 80 och MACD närmar sig höga nivåer. Troligen kommer det ganska snart en kortare dip.

Klicka på bilden för större storlek.


fredag 17 september 2010

Biovitrum SOBI

I slutet av 2009 förvärvade Biovitrum bolaget Swedish Orphan. Genom förvärvet bildades det nya bolaget Swedish Orphan Biovitrum (SOBI). Förvärvet var en klockren affär. Det gamla Biovitrum var ett starkt forskningsinriktat bolag som specialiserat sig på läkemedel mot relativt ovanliga sjukdomar med stora medicinska behov. Man hade en stark kompetens inom utveckling av läkemedel. Det gamla Swedish Orphan hade ett ”enklare” produktsortiment men med en stor försäljningsvolym och en stark marknads- och försäljningsorganisation. Vid köpet fick man det bästa av två världar i ett bolag.

Studerar vi kursutvecklingen för det nya SOBI kan vi under 2010 särskilja tre faser, vilket framgår av figuren nedan. Efter sammanslagningen vid årsskiftet 2009/2010 steg aktien i en trendkanal med drygt 50 %. Därefter sjönk aktien i en negativ trendkanal med cirka 20 %. Den nedåtgående trenden är nu bruten och positiv trendkanal har bildats.

Klicka på bilden för större storlek.


Frågan man ställer sig är om den positiva trenden kan fortsätta ur ett medellångt tidsperspektiv eller om vi får en återgång till den negativa trenden. Svaret ligger i den framtida försäljningens - vinst utveckling. Vid halvårsredovisningen 2010 kommunicerar bolaget att man har tre produkter i Fas III - test och tre produkter i Fas II – test. Fas III är det sista testet innan den formella registreringen kan påbörjas.I delårsrapporten för första halvåret 2010 redovisas att under 2010 kommer ett läkemedel blir klart för registrering och ett Fas II test blir klart. Under 2011 planerar man för att registrera ytterligare ett läkemedel efter att ha fullföljt Fas III testet. Därefter planerar man få klart med ytterligare ett läkemedel under 2012. Processen är redan i gång då den amerikanska läkemedelsmyndigheten i augusti 2010 godkände ett preparat som får status som särläkemedel. Därefter tar det ytterligare tid innan lansering kan påbörjas.

Sammantaget har SOBI en mycket intressant portfölj av läkemedel som håller på att testas kliniskt. Man har kommit relativt långt med testerna, vilka hittills varit lovande. Man får dock räkna med att det dröjer ytterligare några år innan det får genomslag i försäljningen. Däremot kommer effekterna av sammanslagningen av Biovitrum och Swedish Orphan att tidigare märkas i intäkterna.

Då framtiden ser ljus ut för bolaget och att kursutvecklingen baseras på de förväntade vinsterna bör man inte vänta för länge om man planerar för aktieinvestering i SOBI. RSI-kurvan i diagrammet indikerar på att aktien för närvarande är överköpt. Det är således ide att invänta en dip innan man köper aktien.

måndag 13 september 2010

50-öringen i graven

Den 30 september 2010 går 50-öringen i graven. De 50-öringar som finns tillgängliga idag motsvarar ett sammanlagt värde på 197 miljoner kr. Enligt en TNS/Sifo undersökning känner mindre än hälften av Sveriges befolkning till vilket datum som mynten slutar att kunna användas i handeln.

Därför har den ideella föringen ”50-Öringen – litet mynt, stor nytta” dragit igång en kampanj för att samla in så många 50-öringar som möjligt. Bakom föreningen står:
Bris (http://www.bris.se/)
World Childhood Foundations (http://www.childhood.se/)
SOS-Barnbyar (http://www.sos-barnbyar.se/).
Enklast är att lämna sina 50-öringar till någon av Swedbanks kontor för vidare befodran till föreningen.

Historien om öret går tillbaka ända till 1522 då det präglades på uppdrag av Gustav Vasa. Den första 50-öringen kom inte till förrän 1862 och präglades enbart i cirka 30 exemplar. Därefter har det funnits 10 olika typer av 50-öringar, där dagens mynt kom till 1992. Mer om 50-öringen finns att läsa på Riksbankens hemsida om 50-öringen (http://www.50oringenforsvinner.nu/).


Som kuriosa kan man jämföra vad man fick för 50 öre under 1900-talet:
1905 – Tre rullar tapeter
1930 – Två liter bensin
1955 – En liter mjölk
1976 – En dagstidning
1985 – Ett tuggumi (Bugg)
2010 – Pant för en burk

fredag 10 september 2010

Nytt Aktiekonto 2

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om det förslag till nytt aktiekonto som Finansminister Mats Odell har diskuterat på DN’s debattsida. Förslaget kommer ursprungligen från Aktiespararna och går i korthet ut på att likna nuvarande kapitalförsäkring. Dvs istället för att betala 30 % i skatt på aktievinster och utdelningar skall en schablonskatt tas ut på kapitalinnehavet.

Fördelen med den nya typen av aktiekonto jämfört med kapitalförsäkringar skulle medföra en ökad transparans av aktieägandet. Man blir också direkt ägare till aktierna och man kan delta vid bolagens årsstämmor och göra sin röst hörd.

Inför kommande riksdagsval har jag skickat mail till samtliga nuvarande riksdagsledamöter för att ta reda hur man ställer sig till införande av ett skattekonto enligt den modell som Odell har diskuterat. I mailet frågade jag efter följande:

”Jag vill gärna veta hur du ställer dig till idéerna om en ny forn av aktiekonto under den kommande valperioden.” (Som inledning fanns motsvarande text som finns i mitt föregående inlägg om skattekonto.)

Följande antal riksdagsledamöter svarade fördelade på parti:
Moderaterna: 22 ledamöter
Kristdemokraterna: 2 ledamöter
Folkpartiet: 6 ledamöter
Centern: 7 ledamöter
Socialdemokraterna: 6 ledamöter
Miljöpartiet: 5 ledamöter
Vänstern: 1 ledamot

Samtliga individuella svar från riksdagsledamöterna som ingår i Alliansen (M+KD+FP+C) är positiva eller mycket positiva till förslaget. De säger sig också vilja stödja förslaget under en kommande mandatperiod.

Man hänvisar till ett dokument som "Alliansens Reformarbetsgrupp för Företagande", lett av Jöran Hägglund. Förslaget har inte kommit med i Alliansens valmanifest men alla Allianspartierna ställer sig bakom detta dokument. På sidan 26 i rapporten ”Ett Näringslivsklimat av Världsklass” finner man följande:

AKTIESPARKONTO

Alliansarbetsgruppen för entreprenörskap och hållbar tillväxt anser att det är viktigt att underlätta privatpersoners sparande och aktiva ägande i nya, växande företag. Även om institutionella sparandet i fonder även fortsatt kommer att fylla en viktig funktion, ser vi det som värdefullt med fler aktieägare av kött och blod och då krävs nya, enkla sparformer som gör att fler uppmuntras att vara aktiva och engagerade i framtidens företag.

Syftet med reformen är främst att underlätta för en enskild sparare att äga värdepapper direkt. Den nya sparandeformen gör det möjligt att köpa och sälja fonder, aktier och andra värdepapper utan vare sig direkta skattekonsekvenser eller behov av att deklarera transaktionerna. Spararen betalar i stället en låg, årlig schablonskatt baserad på tillgångarnas värde. Till stora delar påminner detta om kapitalförsäkringen, men med skillnaden att spararen får full rösträtt för sina aktier.

Att sparande på ett investeringskonto schablonbeskattas innebär tekniskt sett att en schablonintäkt ska beräknas på ett skatteunderlag. Skatteunderlaget utgörs av tillgångarnas värde vid årets ingång med tillägg för inbetalningar till kontot under året. Schablonintäkten ska tas upp i inkomstslaget kapital. Intäkten kan kvittas mot utgifter, t.ex. ränteutgifter, i det inkomstslaget.

Att sparandet schablonbeskattas innebär att ränta, utdelningar och avyttringar inte ska tas upp särskilt, utan sparandet beskattas med en schablonintäkt oberoende av eventuella vinster eller förluster. Vinster på tillgångar på investeringskontot gör alltså inte att skatten blir högre och förluster på sådan tillgångar får inte utnyttjas till att t.ex. kvitta mot andra vinster. Utgångspunkten för förslaget är att det är offentligfinansiellt neutralt.”

Miljöpartiets ledamöter har inte tagit ställning i frågan men samtliga som svarat på min enkät ställer sig positiva till införandet av ett Skattekonto.

Svaren från Socialdemokraterna visar på en splittrad inställning. Några avvaktar medan några är positiva men hänvisar till att partiet inte tagit ställning.

Samma sak säger det enda svar som kommer från Vänstern, man har inte tagit ställning.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Allianspartierna har arbetat med frågan och har en grund till ett gemensamt förslag som kan genomföras under kommande mandatperioden. Tar man också med de individuella riksdagssledamöterna positiva inställning är det sannolikt att förslaget kommer att genomföras. De Rödgröna hänvisar till att deras partier inte tagit ställning utan avvaktar. Därför känns det som ett mycket osäkert att de Rödgröna skulle genomföra reformen under kommande mandatperiod.

onsdag 8 september 2010

Nytt Aktiekonto

För mer än ett halvår sedan diskuterade finansminister Mats Odell kring ett förslag till en ny form av aktiekonto. Förslaget kom ursprungligen från Aktiespararna. Det skulle till sitt upplägg vara mycket likt dagens kapitalförsäkringar. D.v.s. fri från skatt på reavinst och utdelningar. Istället ska en schablonskatt beräknas på kapitalinnehavet.

Med dagens kapitalförsäkring går det inte att se vilka aktier innehavaren av försäkringen har eller vilka transaktioner som görs, eftersom man inte äger aktierna utan äger en försäkring. Detta skapar möjligheter till insideraffärer utan att innehaven registreras på innehavaren. En annan knepighet med kapitalförsäkring är att om man före årsskiftet säljer hela innehavet och ta ut beloppet undgår man helt och hållet schablonskatten.

Fördelen med den nya typen av aktiekonto jämfört med kapitalförsäkringar skulle medföra en ökad transparas av aktieägandet. Man blir också direkt ägare till aktierna och man kan delta vid bolagens årsstämmor och göra sin röst hörd.

Tyvärr är det i valdebatten helt tyst om förslaget om det nya aktiekontot. Är det så att man inte vågar föra debatten för att man inte vinner några röster på denna fråga eller beror det på något annat?

För att få information hur riksdagspartierna ställer sig till aktiekonto har jag skickat frågan vidare till nuvarande riksdagsledamöter. Återkommer i kommande inlägg om vilka svar jag fått angående läget rörande aktiekonto.

tisdag 7 september 2010

Min Aktieportfölj

Min aktieportfölj har för närvarande en tyngdpunkt mot exportindustri, som har en relativt stor verksamhet relaterad till Asien och Sydamerika (ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Hexagon, SKF, Sandvik, SSAB, Scania). Inom finans har jag aktier inom bank och investmentbolag (Avanza, Swedbank, Kinnevik, Ratos) och inom sällanköpsvaror har jag aktier relaterad till bil, spel, kläder och kosmetika (Autoliv, Betsson, HM, Mekonomen, Oriflame). Tillkommer material (Lundin Mining, SCA), dagligvaror (Carlsberg) och hälsa/läkemedel (Biovitrum).

Tabellen visar den procentuella storleken för respektive aktie, där Kinnevik och Hexagon är de största innehaven medan SCA och Oriflame är de minsta.

måndag 6 september 2010

Alfa Lavals köper Munters

Alfa Laval meddelar idag att bolaget har lagt ett bud på Munters samtliga aktier. De två största ägarna Industrivärden och Latour har accepterat budet. Man beräknar att affären ska vara genomförd i mitten av oktober.

Alfa Laval har en stor internationell verksamhet med fokus på värmeöverföring, separering och flödeshantering. Verksamheten har stort fokus på energiteknik och man är väl positionerad för framtida energifrågor.

Munters har tidigare haft en verksamhet organiserad i tre divisioner: Avfuktning, MCS och HumiCool. Under sommaren har Munters sålt divisionen MCS, som arbetar med skadesanering, till Triton. Denna division har haft dålig lönsamhet och varit en belastning för bolagets verksamhet. Vid försäljningen erhöll Munters 1 300 MSEK, vilket måste anses vara bra betalt för en verkssamhet med dålig lönsamhet och som inte direkt hörde ihop med den övriga verksamheten.

Så här i efterhand ser man att Munters krattade i manegen för att bli uppköpt av ett företag som Alfa Laval. Försäljningen av skadesaneringen var en viktig pusselbit för en sådan affär.

Divisionerna Avfuktning och HumiCool hade 2009 tillsammans en omsättning på cirka 3 600 MSEK. Marknaderna för Munters var Europa 60 %, Amerika 32 % och Asien 8 %.

Alfa Laval hade 2009 en omsättning på 26 000 MSEK. Marknaderna var fördelade på Europa 45 %, Amerika 24 % och Asien 31 %.

Sammantaget innebär affären att Alfa Laval växer med cirka 14 % på ett bräde. Här finns det säkerligen synergi effekter att hämta som kan generera en bättre lönsamhet. Genom Alfa Lavals starka närvaro i Asien öppnar det för en ny marknad för de produkter som härrör från Munters, vilket skulle öka omsättningen. Sist men inte minst, Munters med MCS bortskalad kompletterar Alfa Lavals verksamhet inom värmeöverföring på ett intressant sätt.

lördag 4 september 2010

Aktieträff med Nordea

Under torsdagskvällen hade aktiespararnas lokalavdelning Falun/Borlänge aktieträff. Programmet bestod av presentation av Nordea. IR chefen Rodney Alfvén diskuterade kring uppkomsten av den finansiella krisen. Han menar att uppgörelsen Basel III kommer att motverka uppkomsten av nya liknande finansiella kriser.
Finanskrisen har endast i mindre grad påverkat bolaget. Man har idag en stark ställning som bank men de problem som finns härrör mest från Danmark.

Framtidens Nordea ska växa så att bolaget blir dubbelt så stort efter 7 år. Man avser att växa genom att ta marknadsandelar och endast i mindre omfattning genom uppköp av andra bolag. Man säger också att expansionen inte får genom en ökad risk utan risknivån ska behållas som den är i dagsläget.

I dagsläget är Nordeas vinst före skatt cirka 30 000 miljoner Svenska kronor och man har cirka 34 000 anställda. Det gör en vinst före skatt på cirka 1 miljon Skr per anställd. För ett företag är detta enormt mycket. Om man jämför med andra stora börsnoterade företag är det vanligt med en omsättning på 1 miljon Skr per anställd. För Nordeas aktieägare är det naturligtvis lysande men som kund hos Nordea sticker det ut.

Nordea beskrev också den verksamhet som bedriver inom Private Banking. Man utgår mycket från portföljteori för att balansera olika tillgångar i en portfölj sammansatt av olika typer av tillgångar.

Vad det gäller Nordeas globala syn på marknaden anser man den vara blandad. Investerarna har fokus på makrostatistik från USA vilket ökar den negativa synen på framtiden. Det som motsäger denna negativa syn, är att marknadsräntorna fortfarande är rekord låga. Detta talar för en mer positiv marknadssyn. Generellt ser Nordea positivt på de närmaste åren och rekommenderar övervikt i aktier.

Nordea syn på en dubbel dip ska inträffa i USA är 20 %. Hur man kommit fram till denna siffra är dunkelt. För mig är detta en subjektiv prediktion som innehåller mycket psykologi.

Intressant är också Nordeas syn på hur en aktieportfölj bör fördelas över olika delar av världen. Nedan följer den fördelning som man rekommenderar i nuläget. Siffrorna inom parentes gäller för en fördelning som betraktas som marknadsneutral. Man kan se att Nordea i nuläget viktar ned Europa och Japan medan tillväxtmarknaderna viktas upp.

USA 35 % (35 %)
Europa 15 % (20 %)
Sverige 25 % (25 %)
Japan 0 % (5 %)
Tillväxtmarknader 25 % (15 %)

fredag 3 september 2010

Webfråga - Investeringsklockan

Förra veckan hade vi en webfråga om investeringsklockan. Frågan löd:

Hur mycket är investeringsklockan?

Totalt svarade 18 personer vilket är få för att dra några långtgående statistiska slutsatser. Det ger ändå några tankar om var tyngdpunkten kan ligga. Resultatet visas i figuren. Intressant är att de flesta anser att klockan inte har passerat zenit.

Klicka på bilden för större storlek.

onsdag 1 september 2010

BNP utveckling

BNP är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten för ett land under en definierad tidsperiod. Vanligen använder man ett år som tidsperiod för att beräkna ett lands BNP. Nationalekonomerna definierar BNP som:

BNP = Konsumtion + Investeringar + (Export – Import)

Med konsumtion menas slutlig förbrukning av varor och tjänster. Det gäller de utgifter hushållen har för egen konsumtion av alla typer av varor och tjänster. Dessutom tillkommer de kostnader för tjänster som producerats inom den offentliga sektorn som skola, vård och omsorg m.m.

Investeringar omfattar sådant som vi lägger på lager för senare konsumtion (lageruppbyggnad) och investeringar i framtida produktion (byggnader, maskiner m.m.). Det kan noteras att investeringar omfattar enbart materiella investeringar. Investeringar t.ex. i utbildning och forskning räknas i detta sammanhang inte som investeringar utan faller inom ramen för konsumtion.

En del av produktionen går till export som konsumeras av omvärlden som är en del av den samlade produktionen och adderas till konsumtionen och investeringar. Importen är per definition producerad utanför landet och subtraheras därför för att erhålla det slutliga värdet på landets BNP.

BNP är ett konstruerat begrepp för att ge en bild av ett lands samlade produktion av varor och tjänster. Det är förenat med några svagheter, t.ex. hemarbete och svartjobb inkluderas inte men är en del av den samlade konsumtionen. Det finns också svårigheter vid värdering av olika produkter och tjänster, t.ex. vård, skola och omsorg som till stor del inte säljs enligt marknadsmässiga villkor.
Trots vissa brister i måttet BNP, är det ett vedertaget begrepp för att beskriva ett lands ekonomiska aktivitet. Det är intressant att jämföra länders eller större regioners ekonomiska verksamhet.

Utifrån enskilda länders BNP har den sammanlagda BNP för följande kontinenter summerats: Nordamerika, Sydamerika, Europa (inkl Ryssland), Mellanöstern, Australien/Oceanien, Asien och Afrika.

I figuren nedan visar de blå staplarna BNP för 2009. Till dessa staplar adderas predikterad ökningen av BNP för åren 2010 och 2011. Data kommer från IMF (http://www.img.org/). Inte helt oväntat är BNP störst för Nordamerika, Europa och Asien. Intressant är dock att Europa visar på minst tillväxt för de två kommande åren.

Klicka på bilden för större storlek

Studerar vi enbart den kommande ökningen av BNP för de två kommande åren, är ökningen i Million USD störst i Asien, följt av Nordamerika och Europa. Fortsätter denna utveckling även efter den kommande tvåårsperiod, så kommer Asien med tiden att bli den ekonomiskt starkaste kontinenten. Se figuren nedan.

Klicka på bilden för större storlek

Man kan också använda BNP för att studera inverkan på tillväxten givet att BNP minskar med två procentenheter relativt prognosen för några av de länder som för tillfället indikerar tecken på inbromsning eller nedgång. Detta kan liknas med en form av stresstest av världsekonomin. Jag har simulera tre fall för denna studie.

För det första att tillväxten blir två procentenheter lägre i USA än prognostiserat för de två kommande åren.
Se figuren nedan.

Klicka på bilden för större storlekFör det andra görs samma simulering med minskning av två procentenheter för Kina än prognosen. Se figuren nedan.

Klicka på bilden för större storlek

För det tredje fallet minskas BNP med två procentenheter för Ryssland för de två kommande åren jämfört med prognosen. Se figuren nedan.Notera att simuleringen för de tre fallen baseras på att BNP minskas för ett land i taget. Detta för att studera inverkan av respektive land på världens samlade ökning av BNP.

Av de tre figurerna ovan ser vi att minskningen av världens samlade BNP blir störst då USA’s BNP minskas. Minst känslig är världsekonomin för minskning av Rysslands BNP.

Den gamla sanningen gäller tydligen fortfarande att världsekonomin är mycket beroende hur ekonomin utvecklas i USA. En dubbel-dip i USA kommer troligen kraftigt att påverka världsekonomin. Därmed inte sagt att det kommer en dubbel-dip i USA.