torsdag 8 december 2011

Låneskuld – Ruinens Brant?

Nuvarande problem i världsekonomin beror till stora delar av enskilda länders problem med att man under lång tid finansierat sin statliga verksamhet med lån. Låna är fullt möjligt att göra för att parera en lågkonjunktur och undvika att alltför mycket skära i de statliga utgifterna. Problemet för närvarande är att vissa länders låneskuld har eskalerat, vilket gör att bland annat Grekland står vid ruinens brant och att andra länder kan följa efter med liknande kriser. 

Frågan man ställer sig är ”Hur allvarlig är den nuvarande krisen i världsekonomin?”

I detta sammanhang spelar Bruttonationalprodukten (BNP) en stor roll eller snarare den procentuella ökningen av BNP. Är den procentuella ökningen negativ krymper ekonomin vilket medför att statens skatteintäkter minskar. Omvänt, ökad BNP medför ökade skatteintäkter. Det är heller inte bra om ökningen är för stor vilket kan leda till överhettning.

Ändring av BNP kvartalsvis, för i våra ögon de mest intressanta ekonomierna, visas i följande diagram uppdelade för Norden, EURO-området, Övriga EU-länder, BRIC-länderna och de länder som motsvaras av de Stora Ekonomierna.
För de nordiska länderna visar diagrammet på en positiv ökning av BNP efter första kvartalet år 2010 (2010 – Q1), därefter planar BNP ut under 2011.

För EURO-området är situationen liknande men med en något negativ trend under 2011. Grekland och Portugal sticker ut med negativ tillväxt i BNP.


Övriga Europa som inte tillhör EURO-området visar på en splittrad bild. Sverige, Danmark, Polen och Litauen visar på en stabil utveckling av BNP medan övriga länder visar på en fallande BNP.


 BRIC länderna visar på en förhållandevis stor ökning av BNP, där Brasilien ligger i en fallande trend.Världen största ekonomier visar på positiv tillväxt, där även Japan hamnar ovanför nollstrecket.

Förändring av BNP säger en del om ländernas ekonomiska tillstånd. För att beskriva länders skuldsättning använder man sig av kvoten mellan total skuld och BNP. Man kan jämföra med belåning av en villa, där belåningsgraden beskrivs som kvoten mellan det totala lånet och villans marknadsvärde. Följande diagram visar länders belåningsgrad i procent av BNP.

Belåningsgraden i Norden ligger klart under 50 %, vilket får anses vara väl godkänt.

Belåningen för EURO-länderna är större än Norden. Flera länder (Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Portugal) har en belåningsgrad större än 75 %. Grekland och Italien sticker ut med en belåningsgrad större än 100 %.
För övriga länder inom EU-området ligger Ungern och Storbritannien på en belåningsgrad motsvarande 75 % medan övriga länder ligger bra till.Vad det gäller BRIC-länderna ligger Brasilien och Indien på cirka 60 %, vilket får anses vara godkänt.


För de största ekonomierna sticker Japan ut med en belåningsgrad på cirka 220 %! Dessutom ligger USA och Canada högt.

Vid en jämförelse av belåningsgraden framgår det att Japan är särklass högst belånat. Därefter kommer Grekland och Italien följt av Belgien, Irland, Portugal och USA.

Att Japan med sin höga belåning ändå är en stark ekonomi är förvånande men kan förklaras genom att studera ett lands totala räntekostnad i för hållande till dess BNP, d.v.s. kvoten mellan räntekostnad och BNP. Vid beräkningen används respektive lands 10-åriga obligationsränta. Följande diagram visar kvoten mellan räntekostnad och BNP.

Räntekostnaden för Norden för alla länder under 2 % av BNP.Grekland sticket ut med en räntekostnad på över 40 % av BNP. Portugal, Italien och Irland ligger också högt.
Av övriga EU-länder ligger Ungern högt.


För BRIC länderna har Indien en relativ hög räntekostnad.


De största ekonomierna har en räntekostnad på cirka 2 % av BNP.

Sammantaget visar utvecklingen av BNP att de flesta länder har en positiv utveckling av BNP och att ökningen av BNP har planat ut efter den senaste uppgången. Från detta är svårt att se att världsekonomin står inför en större recession. Flera länder har en hög skuldsättning, där Japan och Grekland sticker ut följt av Portugal, Belgien och Irland.

Ett annat mått att studera skuldsättningen är kvoten mellan räntekostnad och BNP, vilket speglar vad lånet kostar för respektive land. Här tonar en något annorlunda bild upp. Grekland måste betala 40 % av BNP i räntekostnad, följt av Portugal, Italien och Irland med en räntekostnad på cirka 10 % av BNP. Noterbart är att Japan och USA har en räntekostnad på cirka 2 % av BNP, vilket beror på att dessa länder kan låna till en betydligt lägre ränta än Grekland.

Grekland kan naturligtvis inte betala nästan halva sin BNP i räntekostnader. En förslagen nedskrivning av Greklands lån med 50 % medför att Grekland skulle betala räntor motsvarande 20 % av BNP kommer knappast heller inte att fungera. Troligen måste Greklands lån skrivas ned med 75 % för att en betalningsplan skall fungera. Kan långivarna verkligen tåla detta?

Således summa summarum, Grekland är det i särklass största problemet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar