söndag 30 januari 2011

Kvartalsrapporter Q4

Rapporterna för det fjärde kvartalet (2010) har börjat komma in. Under veckan har flera stora börsbolag rapporterat med bland annat HM, Astra Zeneca, Ericsson och SCA.

För HM har kostnaderna ökat väsentligt och därmed reducerat nettovinsten. Man förväntade sig att inköpskostnaderna skulle ha ökat p.g.a. ökade materialkostnader, men rapporten visar att de ökade kostnaderna huvudsakligen härrör från ökade försäljnings- och administrationskostnader. Mer pengar har lagts på marknadsföring, vilket i sig inte enbart är negativt utan kan ses som en investering för framtiden. Naturligtvis är rapporten en besvikelse men jag tycker ändå att HM är fortsatt intressant så länge expansion i form nya butiker fortsätter, vilket är bolagets styrka. Man har fått ett stort kunnande att etablera nya butiker i nya länder. Framför allt är framtida marknader i Asien intressanta med en snabbt växande köpglad medelklass.

Astra Zeneca är ett av börsens lägst värderade bolag med ett P/E tal på cirka 8. Rapporten för Q4 visar att både intäkter och resultatet minskade. Tar man bort ett antal engångsposter för kostnader hamnar ändå resultat för hela 2010 på en total ökning. Framtiden för bolaget känns osäker beroende på om man lyckas få fram nya läkemedel som ersätter de patent som går ut inom de närmaste åren.

Ericsson visar för det senaste kvartalet en ökad försäljning men resultatet nådde inte upp till förväntningarna. Det som driver försäljningen är produkter i samband med mobilt bredband. Tyvärr har bolaget en mycket stark konkurrens det Kinesiska bolaget Huwei. Här tror jag att Ericsson kommer att få svårt att hävda sig.

SCA levererar en kvartalsrapport i linje med förväntningarna varav resultatet per aktie var t.o.m. något bättre än förväntat. Företaget räknar med att efterfrågan inom samtliga affärsområden kommer att vara fortsatt god. I Sverige har bolaget en sammanlagd skogsareal på 2.6 miljoner hektar, vilket nästan motsvarar hela Dalarnas yta. Det innebär att bolaget är till 40 – 45 % självförsörjande inom virke och massa. Bolaget ser mycket stabilt ut och jag planerar att öka mitt innehav av aktien.

Tisdag nästa vecka kommer rapporter från bl.a. SKF och Autoliv. Resultatet från SKF kan ge en fingervisning om utvecklingen i de andra verkstadsbolagen. Tidigare har Caterpillar (NYSE) redan redovisat ett bra kvartalsbokslut. Var det månde en tidig hint om den närmaste framtiden för verkstad?

söndag 23 januari 2011

Förändringar Aktieportföljen

I samband med börsens nedgång har jag köpt FLSmidt & Co. Det är ett företag med säte i Danmark och levererar utrustning och service för cement-, gruv- och mineralindustrin. Produktsortimenten spänner from mindre maskiner till hela fabriker.

Trots att man verkar inom områden med en väl fungerande teknologi finns det en stor utvecklingspotential inom området. Det handlar mycket om att begränsa utsläpp av koldioxid och optimera processer vad det gäller konsumtion av energi.

Företaget arbetar mycket internationellt med verksamheter i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Australien och Asien. Man ser på kort sikt en kommande expansion i Ryssland, Indien, Kina och USA. I dessa länder har man en god position för att kunna leverera hela fabriker i samband med en ökande efterfrågan inom cementtillverkning.

På längre sikt är det troligt att särskilt urbanisering och industrialisering i utvecklingsländerna kommer genererar ökande efterfrågan på cement och mineraler.

torsdag 20 januari 2011

Fortsatt nedgång?

OMX30 har sedan toppen uner kort tid sjunkit med drygt 3 %. Det är fortfarande svårt att säga om börsen kommer att sjunka ännu mer, men troligen avtar fallet de närmaste dagarna eftersom RSI har hamnat på ett översålt läge. Om dessutom MACD planar ut i en vågdal kan det innebära att ett köpläge närmar sig.

Dagens rapport från Investor gav egentligen inte någon ny information om vart börsen är på väg. Det mest intressanta med rapporten var ett konstaterande av den höga rabatt som aktien handlas med. Med ett positivt synsätt kan det vara ett resultat av den ökade fokuseringen mot hälsovård. Ett mer negativt synsätt är att den höga rabatten är ett resultat av att bolaget framstår som ett maktbolag och gynnar främst de starka ägarna. Själv har jag sedan tidigare sålt hela mitt innehav i företaget.

En trigger för den fortsatta utvecklingen av börsen blir troligen rapporten från SKF den 1 februari. En fortsatt vinstökning i bolaget kan vara en fingervisning hur övriga bolag inom verkstads sektor kommer att utvecklas. Tecken finns på att en avmattning kan vara på gång då bilförsäljningen i Kina mattas. Om det är en temporär avmattning som ett resultat av att man i Kina försöker kyla av ekonomin är för tidigt att säga.

Intressant att notera är ledare från Kina besök i USA. Mottagandet är förvånansvärt hjärtligt trots nuvarande handelsproblem. När blev senast Kinas ledare med hustru inbjudna på en statsbankett? Säkert ett utmärkt tillfälle att lära känna varandra mer privat under dansens virvlar. "If you can't beat them, join them!"

torsdag 6 januari 2011

Utveckling av OMX30

En ständigt återkommande fråga handlar om vart börsen är på väg. Kommer den att stiga eller kommer den att falla? En följdfråga blir också hur stort fall kan man räkna med? Om man har ett bra svar på dessa frågor kunde man få en mycket god utdelning på sina aktieinvesteringar. Att det är svårt att sia om börsens utveckling är bara studera utfallet analytikernas prognoser.

Om börsens utveckling ändrade sig helt slumpmässigt, skulle sannolikheten för en upp- eller nedgång nästa dag vara lika stor. Det skulle innebära att börsindex stod och stampade inom ett begränsat intervall. Så fungerar det inte i verkligheten utan oftast rör sig börsen i trender, dvs. sannolikheten för att dagens uppgång följs nästa dag av en ytterligare uppgång är större än att följas av en nedgång nästa dag. Omvänt gäller också, sannolikheten är större att en nedgång följs av nedgång än följas av en uppgång.

Detta är naturligtvis inte hela sanningen för då skulle en trend fortsätta i all oändlighet. Om man ser till det kortare tidsperspektivet, någon eller några månader, blir börsen överköpt då börsen stigit tillräckligt mycket. Sannolikheten ökar då för att uppgången följs av en nedgång.

I det längre perspektivet, flera år, kan vi rita in trendkanaler inom vilken de kortare trenderna rör sig. För närvarande har vi en långsiktigt stigande trend inom vilket de kortare trenderna rör sig. Med denna trendkanal får vi ett mått på hur mycket dagens OMX 30 index kan falla innan man bör dra öronen åt sig.

Figuren visar utvecklingen av OMX 30 under de senaste två åren. I figuren är dessutom den långsiktiga trendkanalen inritad. I figuren visar RSI och MACD att OMX30 varit på överköpta nivåer, dvs det finns en risk att indexet kommer att falla. En överslagsberäkning visar att OMX 30 kan falla 5 – 6 % och fortfarande befinna sig inom den långsiktigt stigande trenden.

Klicka på bilden för större storlek.


Om det blir ett fall på motsvarande storlek, kommer jag troligen att betrakta det som ett köpläge då Investeringsklockan ännu inte passerat zenit.