söndag 27 mars 2011

Kärnkraftsavveckling - Konsekvenser - Investeringar

Tsunamin utanför Japan fick mycket allvarliga konsekvenser både mänskligt och materiellt. Antalet omkomna och saknade uppskattas till mer än 20 000. Den Japanska regeringen uppskattar de materiella kostnaderna för vägar, bostäder och fabriker motsvarande 1 200 – 2 000 miljarder kr. Då är inte konsekvenserna för olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima medräknade.

Förutom alla de skador som uppstått vid kärnkraftverket i Japan, har förtroendet för hela kärnkraftverksindustrin påverkats. Flera länder har reagerat snabbt för att se över säkerheten vid kärnkraftverken som följd av olyckan i Fukushima. Tyskland kommer stänga 7 av 17 kärnkraftverk och se över de övriga. I USA bildas en särskild arbetsgrupp som ska se över bestämmelserna för att öka säkerheten vid jordbävningar, orkaner och strömavbrott.

De Kinesiska myndigheterna stoppade tillfälligt planerna att bygga ut landets kärnkraft men statliga China Daily skriver idag att ”Kina kan garantera säkerheten vid landets kärnkraftverk”. Det kan tolkas som att utbyggnaden kommer att fortsätta enligt plan.

I Sverige har motståndet mot kärnkraft ökat efter olyckan. DN/Synovate jämför en undersökning som gjordes för två år sedan med en undersökning som gjordes efter olycka i Japan. För två år sedan kunde 47 % av de tillfrågade tänka sig bygga ut medan 15 % ville avveckla kärnkraften. I den nya undersökningen visar det sig att cirka 21 % är för en utbyggnad medan 36 % vill avveckla. Undersökningen visar på en markant ändring av opinionen vad det gäller kärnkraft i Sverige.

Studerar vi elproduktionen i Sverige 2010, visar det sig att vattenkraften står för den största andelen av elproduktionen motsvarande 66 Terawattimmar. Det utgör 46 % av den totala elproduktionen. Som tvåa kommer kärnkraften som står för 55 Terawattimmar eller 38 %. Kraftvärmeverken bidrar med 19 Terawattimmar (13 %) och vindkraften bidrar med 3.5 Terawattimmar (2.4 %).


Kraftvärmeverk eldas med brännbart material; kol, olja, gas, ved eller sopavfall. Vatten kokas till ånga som driver ångturbiner som är kopplade till elektriska generatorer. Ångan kyls i värmeväxlare och resterande värme transporteras ut i fjärrvärmenät.

De kärnkraftverk som finns i Sverige har nu ganska många år på nacken. Inom inte allför många år måste kärnkraftverken ersättas med antingen nya eller att elproduktionen ökas från de andra energikällorna. Att bygga ut vattenkraften känns inte som politiskt gångbart. Det skulle ge en alltför stor påverkan på älvmiljön. Alltså återstår det att bygga ut kraftvärmeverken och vindkraften.

Idag finns totalt cirka 1 200 vindkraftverk. För att ersätta hela elproduktionen från kärnkraften krävs en utbyggnad till cirka 19 000 vindkraftverk. Med nuvarande utbyggnadstakt skulle detta scenario ta cirka 50 år att genomföra.

Det andra alternativet är en kraftig utbyggnad av kraftvärmeverken. För detta krävs ökad förbränning av framförallt kol, gas, ved och sopor.

Utbyggnad av vindkraften och värmekraften har båda politiska implikationer. Båda har miljöpåverkan, lokalisering av vindkraftverk är inte helt enkelt och värmekraftverken medför ökade utsläpp. Om kärnkraften ska ersättas med en annan realistisk elproduktion bör det sannolikt bli en utbyggnad av både vindkraft och värmekraftverk.

Investeraren frågar sig naturligtvis vad som långsiktigt kommer att gynnas av en utbyggd vindkraft och värmekraft. Följande faktorer kommer troligen att bli mycket viktiga:
 • Infrastruktur för överföring av elektricitet över långa sträckor.
 • Produkter för inkoppling av små energiproducerande enheter till befintligt kraftnät.
 • Effektiva ångturbiner och generator för produktion av elektrisk energi.
 • System för värmeöverföring.
 • Reningssystem för rökavgaser.
 • Mekanisk utrustning för roterande system.
 • System för övervakning och underhåll.

Företag som kan hantera stora projekt och som verkar inom dessa områden borde vara intressanta för framtida investeringar.

onsdag 23 mars 2011

Investeringsklockan - Webundersökning

För en vecka sedan hade vi en web-undersökning om vad läsarna anser om investeringsklockan.

Frågan löd:  ”Vad anser Du att Investeringsklockan är slagen?”

Totalt kom det in 26 st svar fördelade som figuren visar.  Antalet svar är för få för att dra några långtgående slutsatser men det finns en topp för kl 13. Möjligen kan det tyda på att klockan har passerat zenit.


tisdag 22 mars 2011

Aktiespararna med Anders Haskel och BTS

Aktiespararnas lokalavdelning i Gävle hade i går kväll(21/3) aktieträff med Anders Haskel och BTS. Haskel är bl.a. börskrönikör för Aktiespararen och kapitalförvaltare för Case Asset Management. BTS är ett konsult och utbildningsföretag som specialiserat sig på affärssimuleringar.
 
Case Asset Management ägs av bl.a. före detta tennisproffset Stefan Edberg och H&M ägaren Stefan Persson. Bolaget förvaltar tre fonder: Case, Fair Play och Safe Play. Dessutom arbetar man med diskretionär förvaltning. Det förvaltande kapitalet uppgår till cirka 5 miljarder kr, vilket innebär att bolaget kan betraktas som en medelstor förvaltare.
 
Bolaget framhåller att man står på följande fyra hörnpelare:
 • Fristående aktör, vilket innebär att bolaget inte är kopplat till någon annan aktör på finansmarknaden.
 • Case orienterad förvaltning, vilket innebär att man går in relativt mycket i intressanta bolag. Man syftar till att aktivt arbeta med respektive företags styrelser och ledning.
 • Prestationsrelaterad ersättning, vilket innebär att Case Asset Management tar ut avgift relaterad till de förvaltande vinster som åstadkoms.
 • Hög servicenivå, vilket innebär att antalet fonder och förvaltade portföljer hålls på en relativ låg nivå för att kunden inte ska försvinna i mängden.
 
Anders Haskel diskuterad även vad som påverkar börsen just nu. Han framhöll tre olika områden som kan påverka negativt:
 • Katastrofen i Japan. Förutom det mänskliga lidandet kommer det att påverka Japan men ger troligen små effekter på världsekonomin som helhet.
 • Libyen. Läget betraktas som relativt stabilt men skulle priset på oljan stadigvarande nå upp till $120/fat kan det bli ett hot mot världsekonomin.
 • Statsskuldkrisen. Haskel framhöll att det finns risker framöver då problemen med statsskulden i PIGS länderna och USA ännu inte är lösta.
 
Haskel bedömer att börsens positiva utveckling dock troligen kommer att fortsätt ännu något eller några år. Uppgången kommer drivas av företagens fortsatta goda vinstutveckling. För hela 2011 bedömer Haskel att börsen kommer totalt att öka med 10 – 15 %.
 
BTS presenterades av Thomas Ahlerup. Bolaget är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag som arbetar med management och ledarskap. Man skapar skräddarsydda affärsmodeller av företagens verksamhet som används för simulerade beslutsfattande.

Bolaget är registrerat på Small Cap listan. Dock är aktiens omsättning så låg att handeln i princip avsaknads. BTS fick en fråga om hur man planerar att tackla aktiens mycket låga omsättning. Tyvärr redovisade inte BTS några sådana planer. Av denna anledning måste man avråda från att köpa denna aktie då det är små möjligheter att sedan sälja aktien. Egentligen borde aktien avnoteras från börsen.
 

onsdag 16 mars 2011

Börsens Utveckling

En av de indikatorer som jag använder för att analysera börsen signalerar om att gå ur konjunkturkänsliga aktier medan andra indikatorer signalerar fortsatt tillväxt. Läget beror på att börsen (OMX30) sedan årsskiftet har gått ned drygt 8 %. Att en nedgång skulle komma vara väntat då börsen kring årsskiftet var kraftigt överköpt.

Den första trigger som skapade nedgången var att verkstadsbolagens rapporter för fjärde kvartalet kom in lägre än väntat. Det var inte så att de redovisade resultaten var dåliga utan kurserna trycktes nedåt p.g.a. analytikerkårens överfriskade förväntningar.

Den andra trigger var den politiska oron i Nordafrika. Revolutionen i Tunisien följdes av uppror i Egypten. Protesterna i arabvärlden har vidare lett till att det utlovats demokratiska förändringar Jordanien, Jemen, Algeriet, Bahrain, Sudan och Syrien. Den pågående revolten i Libyen fortsätter men ser ut dra ut på tiden. En militärt otränad opposition ställs mot Kadaffis arme. Styrkemässigt militärt ser det problematiskt ut för oppositionen. Det krävs starka reaktioner från omvärlden för att ändra på oddsen.

Den tredje trigger som gjorde att börsen tog ett rejält hopp nedåt var naturkatastrofen i Japan. Den åtföljande tsunamin medförde en katastrof för kärnkraftverket Fukushima. Kylsystemet slogs ut för reaktorerna och man fick inte igång reservsystemen.

För Japans del kommer skadorna från Tsunamin att repareras och byggas upp även om det mänskliga lidandet tar lång tid att läka. Skadorna på transportsystemen och produktionen av elektricitet kommer att få stora återverkningar på Japansk industri. Mycket av produktionen sker med små lager där filosofin ”Just in Time” härskar. Målsättningen är att inte binda kapital i lager utan att från andra leverantörer beställa just det som behövs för den allra närmaste framtiden.

Vad det gäller påverkan av krisen i Japan på övriga länder ligger Kina främst vars import från Japan utgörs av 13 % av dess totala import. ”Just in Time” kommer att slå hårt mot den del av Kina’s industri som är beroende av Japanska komponenter. Det gäller främst delar till elektronik och fordonsindustrin. Svensk produktion påverkas endast i mindre grad men bilindustrin kan få problem med leveranser från underleverantörer i japan.

Katastrofen i Japan kommer troligen även att få påverkan på finansmarknaderna. Investeringar i Japan kommer att minska i värde. Dessutom kan Japanska investerare vilja ta hem utländska investeringar för att föras in det Japanska systemet. Det kan medföra ett säljtryck inom finansmarknaderna både inom och utanför Japan.

Då Japan inte kan betraktas som en motor för tillväxten av världsekonomin, innebär det att katastrofen i Japan inte kommer att få påverkan av den uppåtgående världsekonomin under medel lång sikt. Hur lång tid den nuvarande svackan varar beror naturligtvis på katastrofens omfattning, vilken för närvarande inte är helt känt och man har fortfarande inte kontroll över läget vid kärnkraftverket Fukushima.

Hur katastrofen i Japan på lång sikt kommer att påverka världsekonomin är naturligtvis ännu svårare att förutsäga. Jag tror det mycket kommer att bero på hur den politiska situationen hanteras. Då framför allt energipolitiken. Olycka i Harrisburg (1979) hade stor inverkan på folkomröstningen om kärnkraft i Sverige (1980). Resultatet av folkomröstningen blev ett icke beslut, vilket under många år lagt en våt filt över Svensk energiproduktion.

onsdag 9 mars 2011

Vad visar din Investeringsklocka?

Uppfattningen om vad investeringsklockan visar är till viss del subjektivt. Resultatet blir ofta hur man värderar olika parametrar.

Därför tycker jag det är intressant vad du som läsare anser vad investeringsklockan är slagen. Svara gärna i enkäten till höger eller skriv din kommentar här nedtill.

tisdag 8 mars 2011

Investeringsklockan Uppdaterad

Investeringsklockan är uppdaterad, klicka på fliken ovan Investeringsklockan. Som jag ser det är investeringsklockan i Sverige rört sig framåt sedan senaste uppdateringen och är nu kl 12.30. Att klockan rört sig framåt sedan senaste uppdateringen är helt klart men hur långt den gått är mer osäkert. Läget är fortsatt tvetydigt med motsägelser i form av hög tillväxt i BNP och relativ låg ränta.

Tillväxten i BNP är för svenska mått mycket hög. Det ska noteras att under finanskrisen hade vi negativ tillväxt och på så sätt kan den nuvarande topp hos tillväxten i BNP vara ett resultat av tvärbromsningen under 2009. Den globala tillväxten som gynnar svensk exportindustri tillsammans med Sveriges starka statsfinanser medför goda förutsättningar för fortsatt tillväxt av svensk BNP under 2011. Riksbanken förväntar sig dock en avmattning till mer normala förhållande under 2012.

I figuren visas riksbankens prognos (http://www.riksbank.se/) över den procentuella tillväxten av BNP i Sverige. De blåa fälten utgör uppskattade osäkerhetsmarginaler.

Klicka för större bild.

Vad det gäller reporäntan är den fortsatt relativ låg. Riksbanken har börjat höja räntan och man har till viss mån indikerat att kommande höjningar kommer att bli större än man tidigare aviserat. Det ska noteras att i denna fråga är ledningen för riksbanken inte helt överens. Två av medlemmarna vill ha en lägre ökning av reporäntan än de övriga men anser läget vara för osäkert för att formellt reservera sig i frågan.

Riksbankens uppskattning av reporäntan med osäkerhetsintervall framgår av figuren nedan (www.riksbank.se).

Klicka för större bild.

Sammanfattningsvis är det bra skjuts i Sveriges ekonomi som talar för att investeringsklockan passerat zenit. Å andra sidan är reporäntan fortsatt låg, men med aviserade höjningar, vilket talar för att klockan inte kommit så långt efter zenit. Klockan står inte still utan tickar på framåt.

måndag 7 mars 2011

Fördelning Aktieinnehav Del 2

Statistiska Centralbyrån (SCB) och Finansinspektionen (FI) presenterar ytterligare intressant statistik under december 2010, utöver det som jag skrev i ett tidigare inlägg.

Det gäller antal aktieägare respektive aktieinnehav relaterat till årsinkomst. Årsinkomsten är indelad i intervaller om 100 000 kr. Från noll kronor till 1 miljon kr i årsinkomst. Personer som tjänar mer än en miljon är ihop klumpad till en grupp, vilket kan tyckas märkligt när man studerar statistiken.

Antal aktieägare per inkomstgrupp varierar betydligt med en topp för årsinkomster mellan 200 000 – 299 999 kr. Andelen aktieägare med en årslön över 600 000 kr minskar betydligt, vilket inte är så konstigt då andelen med så höga inkomster är begränsad. Figuren nedan speglar ganska väl hur fördelningen av årsinkomster fördelas rent allmänt.

Klicka på bilden för större storlek.

Vad det gäller medelvärdet på aktieportföljen relaterad till årsinkomst blir det en helt annan fördelning. Medelvärdet ökar ju högre årsinkomst, vilket också kan tyckas naturligt. Det som däremot sticker ut är att de 50 000 personer som tjänar mer än en miljon per år har ett medelvärde på aktieportföljen på mer än fem miljoner kr.

Om man räknar om dessa siffror innebär det att de som tjänar mer än en miljon kr per år utgör cirka 3.3 % av alla aktieägare och att dessa 3.3 % äger cirka 50 % av hushållens samlade aktieinnehav.Klicka på bilden för större storlek.

Ny Webbadress

Bloggen Dynamiska Finanser har numera ny webbadress:

http://www.dynamiska-finanser.com/

Passa på att uppdatera dina länkar om du länkar till bloggen.
    
  

söndag 6 mars 2011

Fördelning Aktieinnehav

Statistiska Centralbyrån (SCB) och Finansinspektionen har nyligen presenterat nya data för december 2010 om hushållens innehav av aktier fördelat på åldersgrupper. Inte helt oväntat är fördelningen mycket ojämnt fördelat.

Figuren nedan visar hushållens fördelning av samtliga med avseende på åldersgrupp. Gruppen 45 – 54 år äger 10 % av det totala aktieinnehavet. Detta kan ställas i relation till gruppen 55 – 64 som äger nästan 40 %.

Klicka på bilden för större figur

Det känns knepigt att ge en förklaring till denna stora skillnad. Möjligen kan det bero vinstutveckling från en längre tids ägande eller arv men skillnaden är ändå för stor. Det måste finnas andra faktorer som påverkar i högre grad.

SCB och FI redovisar också fördelning av ägande med avseende på typ av aktier. Man har undersökt fördelning av ägande för Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Här visar fördelningen också att ägandet är störst i den övre medelåldern. En annan intressant resultat är yngre medelålders personer äger större andel aktier från Mid Cap och Small Cap än aktier från Large Cap. Hur förklarar man detta fenomen?

Klicka på bilden för större figur.