onsdag 18 januari 2012

Framtida Investerings Teman

Att investera inom områden som i framtiden kommer att växa snabbare än genomsnittet är på det hela taget lockande. Problemet är att det är utmanande svårt att förutsäga den framtida utvecklingen. Vem kunde för 30 år sedan förutspå internets eller mobiltelefonens explosiva utveckling.

Vad kan vi säga om kommande 30 års utveckling? Vilka områden kommer att bli mest expansiva som är intressanta att investera i?

En av världens ledande fondförvaltare, Fidelity Worldwide Investment, förvaltar 1 900 miljarder kronor. Bolaget har analyserat och listat 10 olika teman inom vilka man kan förvänta sig en stark expansion samt behov inom de kommande decennierna.

1. Ändrad Maktbalans.
Andra halvan av 1900-talet har ekonomiskt till mycket stor del dominerats av USA. I framtiden kommer fler länder att stå för det ekonomiska och politiska ledarskapet. Utmanarna är BRIC länderna. Att Kina kommer att bli en stark ekonomisk spelare visar sig genom att idag innehar Kina 5000 miljarder kronor i utländska statspapper.

2. Behovet av energi.
Behovet av energi väntas öka med 40 % under den kommande 20 års period. Här kan man förvänta sig att användning av kol kommer att stå för en stor del av den ökande efterfrågan. Förnyelsebara inslag kommer att växa från låga nivåer och här kan det finnas framtida investeringsmöjligeter inom sol och vind. Likaså finns det intressanta möjligheter inom överföring av energi, både i form av elektrisk energi samt andra flöden där t.ex. där värmeväxlare ingår.

3. Demografisk förändring.
Födelsetalen och dödstalen minskar i de utvecklade länderna vilket medför att andelen äldre ökar i dessa länder. I utvecklingsländerna ökar den yngre generationen i antal. Det medför investeringsmöjligheter inom vård och konsumtion.

4. Urbanisering.
Inom en 20-års period kommer mer än 60 % av världens befolkning bo i städer. Det kräver investeringar i ny och renovering av gammal infrastruktur. Det kommer att ställas krav på att tillgodose behov av människors bostäder och transporter.

5. Teknologi.
Nya tekniska produkter och lösningar kommer att överaska oss. Det är nog den svåraste utmaningen att förutse nya produkter som internet och mobiltelefoner.

6. Ökad konsumtion.
En medelklass som ökar dramatiskt kommer att behöva mer konsumtionsvaror. Även efterfrågan på lyxvaror kommer att öka i utvecklingsländerna. Ett problem här att vad som är status förändras över tid. För tio är sedan hade Rolex klockor stort statusvärde medan idag är det andra klockor som gäller.

7. Afrika.
Nästa stora del av världen som har potential att växa ekonomiskt är Afrika. Skillnaden mellan en liten välbärgad grupp och en stor grupp av människor som lever under knappa förhållanden är fortfarande stora.

8. Mat och vatten.
Behovet att producera mer mat till överkomliga priser kommer att starkt öka i takt med att välståndet och politiska krav ökar. För investerare gäller det att identifiera de delar i produktionskedjan som är vinstgivande. Vatten är för många en självklarhet men det är mycket begränsad resurs. Ser man till att enbart 0.3 % av vattenresurserna finns tillgängliga i sötvattenssjöar och floder, resten är saltvatten eller bundet till t.ex. glaciärer. Avsaltning och vattenrening är två områden som i framtiden kommer att bli mycket viktiga.

9. Låg koldioxid ekonomi.
Ökningen av koldioxid är sedan början av industrialiseringen ligger på cirka 40 %. Det är allom bekant att fortsätter denna utveckling kommer klimatet att påverkas negativt globalt sett. De företag som kan marknadsföra sig med god ekonomi som ”green companies” kommer att få marknadsfördelar.

10. Silver ekonomi.
Området är till en del kopplat till demografisk förändring men fokuserar på en kommande åldrande befolkning. I framtiden kommer en allt friskare pensionär att konsumera mer och ha större behov välfärd. En framtida potential för denna grupp finns inom fritid- och reseområdet.

måndag 2 januari 2012

Summering 2011

Så var det dags att summera utvecklingen av det gångna årets investeringar. Det är även intressant att jämföra med utvecklingen för 2009 och 2010. Staplarna i figuren visar utvecklingen för åren 2009 - 2011. De blå staplarna representerar utvecklingen av mina investeringar medan de röda staplarna visar utvecklingen av indexet OMX 30 vid Stockholmsbörsen.

Under 2011 sjönk OMX 30 med 16 %. Under motsvarande tid sjönk mina investeringar med 11 %. Tappet var störst under juli – augusti då den finansiella krisen blommade upp.

Nu är det så att inte alla aktier fallit i värde. Det aktier som utvecklats bäst har varit Betsson, Apple och McDonalds. De som utvecklats sämst har varit SSAB, Hexagon och Ratos.  Naturligtvis borde jag ha avvecklat de aktier som tenderade att gå mycket dåligt på ett tidigt stadium då det fanns tydliga tecken på fall.

Vad det gäller SSAB har jag faktiskt ökat innehavet under nedgången. Som jag ser det är företaget på rätt väg genom fokusering på höghållfast stål där det finns pengar att tjäna. Troligen kommer företaget att avveckla tillverkning av produkter där konkurrens är hård från Asien, t.ex. plastbelagd plåt.
För Hexagon fanns tidig varningsflagg då Ola Rollen och Merkel Schörling sålde stort under maj. Jag tror mycket på Hexagon då behovet av avancerad mätteknik sannolikt kommer att öka i framtiden. Sammanslagning med den amerikanska mjukvarubolaget Intergraph stärker bolaget genom att tillföra kunnande inom visualisering av komplexa system där mätteknik spelar en stor roll.
Ratos är ett Private Equity bolag med inriktning på aktivt och långsiktigt ägande i onoterade företag, dessutom har jag stort förtroende för Ratos ledning. Om Ratos ska upprepa sin tidigare fantastiska utveckling är svårt att avgöra men genom Ratos är det möjligt för en sparare att komma in i onoterade bolag.