fredag 4 maj 2012

SCA

Svenska Cellulosa Aktiebolaget håller på med en strukturomvandling från att vara ett skogsbolag till ett bolag som fokuserar mot hygienprodukter. Det är inget som skett över en natt. Nettoomsättningen från hygienprodukter utgjorde 1996 cirka 45 % av totala nettoomsättningen, medan 2011 utgjorde hygienprodukter cirka 65 % av totala nettoomsättningen, se diagrammet nedan. (Klicka på bilden för större storlek)Under början av 2012 har företaget gjort följande förvärv, vilket fortsatt stärker den strukturomvandlingen som företaget har påbörjat:
  • Lagt ett bindande bud på att förvärva den Taiwanbaserade hygienkoncernen Everbeauty med försäljning i Kina, Taiwan och Sydostasien. Företaget hade under 2010 en omsättning på 1.6 miljarder SEK. Med förvärvärvet får SCA en stabil plattform i Asien. Asien förväntas svara för 60 % av den globala tillväxten inom hygienprodukter.
  • Förvärvat ytterligare 5 % i den Kinesiska mjukpapperkoncernen Vinda.  Efter transaktionen kommer SCA’s andel i företaget att vara 22.6 %.
  • Förvärvat återstående 50 % i det Chilienska hygienbolaget PISA. Omsättningen för företaget var under 2011 cirka 780 miljoner SEK. Förvärvet stärker SCA’s position i Sydamerika.
  • Förvärvat det franska träförädlingsföretaget PLF. Genom förvärvet kommer SCA närmare byggvaruhandeln och på så sätt verkar längre inom träförädlingskedjan från timmer till färdig produkt, t.ex. produktion av träpaneler och ytbehandlade träprodukter, vilka är färdiga att användas vid byggnation. PLF omsätter cirka 250 miljoner SEK per år.

Under 2012 har SCA avyttrat följande delar:
  • Hela förpackningsverksamheten har avyttrats, förutom två kraftlinerbruk i Sverige, till DS Smith. Köpeskillingen uppgår till cirka 15 miljarder SEK. Förpackningsverksamheten stod för cirka 25 % av SCA’s omsättning under 2011 vilket kommaer att påverka kommande resultaträkningar.

Efter de omstruktureringar som skett under 2012 kommer hygienprodukter att stå för cirka 88 % av företagets totala nettoomsättning. Resterande del kommer 6 % från Skog & Trä och 6 % från papperstillverkning.

Inom affärsområdet Skog & Trä äger SCA 2.3 miljoner hektar skog inom Sverige. Det är inte helt lätt att värdera skog beroende på dess varierande ålder, tillgänglighet och markförhållanden. Vanligen brukar man värdera god skog till mellan 10 000 – 20 000 kr per hektar. Om vi som räkneexempel använder en värdering på 15 000 kr/hektar motsvaras det av 50 kr/aktie.

Idag handlas SCA's aktie runt 106 kr. För 2012 ger det efter bolagets omstruktureringar ett P/E värde på cirka 14.3. Om vi hos aktiepriset räknar vi bort värdet av skogsdelen blir priset på bolagets hygiendel 56 kr/aktie, vilket motsvaras av ett P/E tal på ett värde mellan 7 – 8.

Sammantaget anser jag att SCA är ett intressant bolag att satsa på för den långsiktige. Om man tar hänsyn till värdet av bolagets skog är priset på aktien lågt med potential att öka i takt med att hygiendelen växer i Asien och Sydamerika.