måndag 18 februari 2013

Hög kronkurs

Dagens kronkurs är hög i förhållande till de två stora valutorna US Dollar och Euro. Frågan man ställer sig är om detta är bra eller dåligt. Svaret är inte enkelt utan mycket beroende mycket på vem du frågar.
 
Vad det gäller euron låg den ganska stabilt mellan 9.00 – 9.50 SEK under åren 2002 – 2007. Under finanskrisen 2009 försvagades kronan och en euro kostade över 11 SEK. Sedan har kronan stadigt förstärkts mot euron och är nu nere i cirka 8.50 SEK.  Se figuren nedan.      

Klicka på bilden för större storlek. 
 
Vad det gäller US Dollar så blev den mycket dyr under IT-kraschen 2001 och var uppe i 10.50 SEK. Därefter har dollarn sjunkit och var nere i 6 kronor före finanskrisen. Under finanskrisen blev dollarn åter dyrare och var uppe i 9 kronor för att åter vända ner och är nu nere i cirka 6.30 SEK.

Klicka å bilden för större storlek.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tendensen tidigare har varit att kronan försvagats avsevärt under perioder då världsekonomin gått ner som t.ex. vid IT-kraschen 2001 och finanskrisen 2009. Vid dippen under 2011 kan vi inte se samma mönster. Trots ekonomisk nedgång är kronan faktiskt fortfarande stark. Tydligen har kronan som valuta blivit uppgraderad och betraktas i mindre utsträckning som en skvalpvaluta som man flyr under kristider. Snarare har det blivit tvärtom.
 
En av anledningarna till den på senare tid stabila kronan är att de offentliga finanserna är stabila och att de svenska bankernas risker har reducerats, t.ex. bankernas risker mot Baltikum är mycket mindre och riskerna mot PIGS-länderna är små. Det är helt enkelt så att det blivit mindre risk att investera i Sverige med kronan som bas.
 
En kronförstärkning minskar däremot den svenska exportindustrins konkurrenskraft. Det är dock inte helt överblickbart då de stora internationella exportföretagen har tillverkning i många länder med olika valutor och har valutasäkring av sin försäljning. Helt klart är dock att en stärkt krona påverkar exportföretagen negativt och därmed företagens kursutveckling.
 
På längre sikt kan dock en stark krona få positiva effekter för svensk ekonomi genom större investeringar i Sverige. Både genom att medel kommer från utlandet och genom att medel stannar kvar i Sverige och inte investeras i utlandet. T.ex. det kan ge ökade investeringar i svensk infrastruktur och bostadsbyggande.
 
Sammanfattningsvis har en stark krona både negativa och positiva effekter på Sverige. En stark krona kan bromsa den ekonomiska utvecklingen men den kan också på längre sikt bidra till ökade investeringar i Sverige.

tisdag 12 februari 2013

Hexagon

Hexagon tillhör en av mina favoriter och är mitt tredje största innehav (8 %). Att bolaget intresserar mig beror naturligtvis att jag tror på deras produkter och affärside. Dessutom har företaget en kompetent ledning som levererar.
 
Hexagon är ett företag inriktad på avancerad mätteknik med tre huvudområden: Geosystems, Metrology och Technology. Områdena är var för sig inte vattentäta skott utan hänger ihop på ett intressant sätt.
Geosystems arbetar med mätning, lagring, analysering och presentation av flerdimensionell data relaterad till någon form av position. Tillämpningsområden finns vid projektering och underhåll av infrastruktur. Här är utveckling av infrastruktur i Asien drivande.
Metrology arbetar med industriella mätsystem. Området drivs av tillämpningar inom fordons- och flygindustrin.
Technology levererar mjukvara inom geotillämningar. Tillämningar finns inom olja, gas, gruvdrift och marina sektorn. Tillväxten drivs ett ökat behov av energi, stigande oljepriser och ökat krav på säkerhet.
Rapporten för 2012-Q4 redovisar att nettoförsäljningen på 629 MSEK som kan jämföras med 592 MSEK för 2011-Q4. En ökning på 4 %. Vad det gäller nettovinsten blev den 101 MSEK att jämföras med 85 MSEK för 2011-Q4. Det motsvaras av en ökning på 17 %.
Vid bolagets konferens efter presentation av rapporten meddelade företagets vd Ola Rollen:
  • Hexagons långsiktiga mål är att öka bruttomarginalen från dagens 56 % till framtida 60 %.
  • Tillväxten som idag ligger på 5 – 6 % kommer sannolikt att öka med cirka 1 %.
Med dagen tillväxt kommer företaget att nå en omsättning år 2015 motsvarande 2.9 miljarder euro. Målet är att nå en omsättning 3.5 miljarder euro år 2015. Rollen kommenterade inte differensen men en trolig tolkning är att företaget planerar att växa även genom förvärv av andra bolag.
Trots att det finns mycket positivt att säga om bolaget finns det knepigheter som man ska vara tydlig med. I balansräkningen för 2012 redovisas en post som kallas ”Immateriella anläggningstillgångar” på drygt 3 931 miljarder euro. Det är 72 % av summan av alla tillgångar. Det handlar om tillgångar som inte är reella och lätt kan bli mindre värda. För mig är det en hög siffra som man borde försöka skriva ned.

måndag 11 februari 2013

Ökat i samband med dipp

Har passat på att öka mitt innehavet i två bolag i samband med aktiedipp. Det gäller stålföretaget SSAB och det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk.
 
SSAB rapporterade för 2012-Q4 i fredags. Aktien föll 5 % på rapporten. Försäljningen för 2012-Q4 rapporterades till 8 354 Mkr vilket kan jämföras med 10 898 Mkr för 2011-Q4.  Rörelseresultatet för 2012-Q4 uppgick till – 655 Mkr vilken kan jämföras med – 98 Mkr för 2011-Q4. Således företaget rapporterar ett avsevärt försämrat resultat för 2012-Q4 om man jämför med 2011-Q4.
Bolaget har under senaste åren gjort stora intressanta investeringar i en ny kylanläggning i Borlänge. Anläggningen är nu i drift och man kan producera stål av en helt annan kvalité än tidigare och med mycket bättre vinstmarginal än vanligt kolstål. Örat mot verkstadsgolvet indikerar att det efter nyår snurrar på bättre vad det gäller varmvalsningen.
Idag faller Novo Nordisk med 15 %. Detta sedan bolaget rapporterat att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA tillkänngivet att insulinpreparaten Tresiba och Ryzodeg från Novo Nordisk inte blir godkänt i USA. Det krävs ytterligare studier vad det gäller hjärtsäkerhet för att myndigheterna i USA skall godkänna preparaten.
Då de båda läkemedlen redan är godkända i Japan, Mexiko och hela EU vore det ytterst förvånande om de inte också blir godkända i USA efter ytterligare kompletteringar i ansökan.

fredag 8 februari 2013

Industriproduktionsindex och Industrins orderingång

Statistik över industriproduktionsindex (IPI) och industrins orderingång tas fram av Statistiska Centralbyrån varje månad. Statistiken bygger på webbaserade enkätundersökningar från cirka 2 300 företag. Svarsfrekvensen brukar vara ungefär 80 – 85 % och tar man hänsyn till företagens storlek ligger det på cirka 90 %.
 
Den senaste mätningen gäller för december 2012. Trots att mätningarna är korrigerade för säsongsvariationer ser man i mätningarna ett tydligt mönster med nedgång under sommarmånaderna.
 
Från figuren över industriproduktionen ser man en ökad produktion i december 2012 jämfört med månaden före. Men IPI ligger på samma nivå som för ett år sedan.
 
Från motsvarande figur över orderingången ser man också en ökad orderingång i december 20112 jämfört med månade innan. Ser man ett år tillbaka så ligger orderingången på ungefär samma nivå.
 
Industriproduktionsindex och industrins orderingång visar att aktiviteten för svensk industri ligger på ungefär samma nivå som för ett år sedan. 

onsdag 6 februari 2013

Verkstad konjunkturläget och vinstutveckling

Rapporteringen för 4:e kvartalet 2012 är i full gång. Hittills har 6 bolag inom den viktiga exportinriktade verkstadssektorn rapporterat. Det innebär att ungefär hälften av de största företagen inom verkstad har rapporterat.
 
Det är flera frågor man försöker svar på från rapporterna:
 
Kan man se någon kommande vändning av konjunkturen?
 
Hur utvecklas vinsten och orderläge?
 
 

Orderläget

 
Alfa Laval och Scania förbättrar orderläget vid en jämförelse mellan 2012-Q4 och 2011-Q4. Alfa Laval rapporterar ökade orderlägen inom processindustrin och livsmedelsindustrin medan Marin & Diesel området minskade något. Scanias förbättrade orderläge kommer från Latin Amerika och då främst Brasilien.
 
Atlas Copco rapporterar marginell negativ förändring av orderläget för 2012-Q4 jämfört med 2011-Q4. Orderingången i både Nord- och Sydamerika rapporteras som god. Europa uppvisar en splittrad bild med god efterfrågan i Tyskaland och Storbritannien. Även Asien uppvisar en splittrad bild med god efterfrågan i Sydkorea och Indien medan lägre efterfrågan i Kina och Japan.
 
Sandvik rapporterar totalt en minskad efterfrågan. En hyfsad efterfrågan finns inom flyg, olja/gas och processindustrin medan gruvor, konstruktion och bilindustrin är svagare. Efterfrågan rapporteras vara starkast inom Nordamerika och Afrika.
 
SKF rapporterar en totalt minskad efterfrågan. Efterfrågan i Nord- och Sydamerika förväntas bli oförändrad medan inom Europa förväntas efterfrågan bli påtagligt lägre och något lägre i Asien.
 
För Volvo minskade orderingången totalt för 2012-Q4 jämfört med 2011-Q4. Uppdelat på regioner så ökade orderingången i Sydamerika medan övriga regioner minskade. Intressant att notera är att orderingången för 2012-Q4 ökade med 15 % jämfört med 2012-Q3.
 
Tabell: Vinster, orderläge och kursändring


 
EBITA
Order
Kurs
 
2012-Q4
(MSEK)
2011-Q4
(MSEK)
Ändring
(%)
2012-Q4
(MSEK
2011-Q4
(MSEK)
Ändring
(%)
Ändring
(%)
Alfa Laval
1 316
1 387
-5
7 252
6 774
+11
+4.5
Atlas Copco
4 687
4 596
+2
21 101
21 927
-4
-3.6
Sandvik
3 058
3 240
-6
21 070
23 990
-10
-0.9
Scania
2 165
2 741
-21
19 625
15 846
+24
-2.5
SKF
1 227
2 006
-49
14 984
16 257
-8
+1.2
Volvo
1 121
6 955
-84
71 793
86 507
-17
+3.9Vinstutveckling

Atlas Copco redovisar en positiv vinstutveckling för 2012-Q4 jämfört med 2011-Q4. Övriga bolag redovisar negativ vinstutveckling för samma period. Alfa Laval och Sandvik har en mindre negativ förändring medan Scania, SKF och framförallt Volvo redovisar en stor negativ vinstutveckling.
 

Kursförändring

Det är intressant att analysera marknadens reaktioner på bolagens rapporter. Jämförelsen är inte helt korrekt då bolagen redovisar vid olika dagar med olika dagsaktuell kursklimat men säger ändå något om kommande förväntningar.  Här sticker Alfa Laval och Volvo ut med en kursökning på cirka 4 % för respektive bolag. Atlas Copco straffas däremot med en kurssänkning på – 3.6 %.
 

Sammantaget

Halvvägs in i rapporteringen för 2012-Q4 visar att orderläget för flera av bolagen har vänt upp jämfört med 2011-Q4. För Volvo kan man se en markant uppgång jämfört med 2012-Q3. Det kan tyda på att lågkonjunkturen har bottnat. De marknader som visar styrka är Nord- och Sydamerika. Vad det gäller vinstutvecklingen har den ännu inte tagit fart och man kan förvänta sig fortsatta nedskärningar i produktionen.